۶۰ مهارت فردی در مدارس فنلاند
۶۰ مهارت فردی در مدارس فنلاند

این ⁩مهارتهای_فردی چه مواردی هستند؟

اقتصاددان : این ⁩مهارتهای_فردی چه مواردی هستند؟

به منظور پرورش جامعه‌ای پیشرفته و سرآمد، در آموزش‌ برای کودکان ١۵-٩ سال فنلاند، موارد زیر در نظر گرفته می‌شوند:
١- مهارت درست لباس پوشیدن
٢- مهارت درست راه رفتن
٣- مهارت خوب حرف زدن
۴- مهارت حرف خوب زدن
۵- مهارت #منظم_بودن
۶- مهارت شعر خواندن
٧- مهارت نقاشی کردن
٨- #مهارت_نوشتن
٩- مهارت ترانه و دکلمه خواندن
١٠- مهارت #بهداشت
١١- #مهارتکارتیمی
١٢- #مهارتانتقادکردن
١٣- #مهارتجراتورزی و تمرین شجاعت
١۴- مهارت تشخیص درست از نادرست
١۵- مهارت درست غذا خوردن
١۶- مهارت گره زدن
١٧- مهارت کار با قیچی و برش زدن
١٨- مهارت سعی در خوش خط بودن
١٩- مهارت شستن اشیا
٢٠- #مهارت_مطالعه
٢١- مهارت #مدیریت_زمان
٢٢- مهارت #کنترل_خشم
٢٣- مهارت #انتقاد_پذیری و تحمل حرف مخالف
٢۴- مهارت پژوهش و تحقیق
٢۵- مهارت تشخیص دوست خوب
٢۶- مهارت بازی کردن
٢٧- مهارت غذا پختن
٢٨- مهارت کار با سوزن
٢٩- مهارت تشکر و سپاسگزاری کردن
٣٠- مهارت خوب توجه کردن
٣١-#مهارت_تفکر کردن
٣٢- مهارت تفکر خوب داشتن
٣٣- مهارت دوست خوب پیدا کردن
٣۴- مهارت نگهداری دوست خوب
٣۵- مهارت نگهداری لوازم
٣۶- #مهارتانتقادپذیری و نقد شدن
٣٧- مهارت #رازدار_بودن
٣٨- #مهارتبرنامهریزی کردن
٣٩- مهارت گذشت
۴٠- مهارت #صبور_بودن
۴١- #مهارتحلمساله
۴٢- مهارت نگهداری گیاه و گل
۴٣- مهارت دقت به پیرامون
۴۴- مهارت صادق بودن
۴۵- مهارت #وفادار_بودن
۴۶- #مهارت_نوشتن
۴٧- مهارت #آینده_نگری
۴٨- مهارت تلاش کردن
۴٩- مهارت نا امید نشدن
۵٠- مهارت هدف داشتن
۵١- مهارت کار با ابزار
۵٢- مهارت کار با کامپیوتر
۵٣- مهارت در فضای مجازی و سایبری
۵۴- مهارت در تصویر ذهنی داشتن
۵۵- مهارت احترام گذاشتن
۵۶- مهارت کم مصرف بودن
۵٧- مهارت بهره گیری از اشیا
۵٨- مهارت مشورت گرفتن
۵٩- مهارت مشورت و همفکری کردن
۶٠-… مهارت ١٢ و مهارت ٣١ و مهارت ۳۶

فراگیری و ارتقای این #مهارتهایفردی می‌تواند آینده بهتری را برای خودمان و فرزندانمان فراهم آورد و #سرآمدی_فردی ما را تسهیل نماید.

✳از کتاب تحول نظام آموزش فنلاند نویسنده مرتضی روغنی