وزارت صمت از سازمان بازرسی کل کشور تذکر گرفت
وزارت صمت از سازمان بازرسی کل کشور تذکر گرفت

سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صمت، برای نابسامانی در سامانه یکپارچه فروش خودرو و نحوه قرعه‌کشی تذکر داد.

سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صمت، برای نابسامانی در سامانه یکپارچه فروش خودرو و نحوه قرعه‌کشی تذکر داد.

اقتصاددان: سازمان بازرسی کل کشور ضمن تذکر به وزارت صمت بابت سامانه یکپارچه خودرو، در نامه ای عنوان کرد سو مدیریت و عدم برنامه ریزی در سامانه مشهود است.

وزارت صمت از سازمان بازرسی کل کشور تذکر گرفت