شاهنامه ایرانی ترین متن تاریخی است.
شاهنامه ایرانی ترین متن تاریخی است.

محمد رسولی : شاهنامه تاریخ دوران کهن ایران را روایت می کند.

در دنیا کتب تاریخی مختلفی نگاشته شده و وجود دارد.
تاریخ نگاران مشهور جهان مانند هرودوت، توسیدید، کنزیاس رومی و یونانی تا محمد بن جریر طبری، عطا ملک جوینی، ابن خلدون تا در دوران معاصر، افرادی مانند ویل دورانت ها ، هریک اثر مهم و ماندگاری به جای گذاشته که به نوبه ی خود بسیار مهم، مفید و سودمند می باشند. بسیاری از کشورهای دنیا از داشتن مورخین بزرگ و نامدار به خود مباهات می ورزند و افتخار می کنند. اهمیت علم تاریخ سبب می شود این افتخار را به حق بدانیم. اما مطلب جالب اینکه ما ایرانیان مهم ترین و بزرگ ترین کتاب تاریخ را در اختیار داریم و آن همانا شاهنامه¬¬ی حکیم ابوالقاسم فردوسی است زیرا علم و پژوهش ثابت کرده شاهنامه کتاب تاریخ ایران و تمدن بشری است و ما در کتاب «نگاهی نو به شاهنامه » به گستردگی، این موضوع را بررسی کرده و توضیح داده ایم که کتاب ارجمند شاهنامه، کتابی سراسر تاریخی و حاوی رویدادهای واقعی و راستین است که مطالعه ی این تاریخ به درد امروز ما هم می خورد.
باید گفت شاهنامه، تاریخ دوران کهن و باستان را روایت می کند.
شاهنامه ایرانی ترین متن تاریخی است.

  • نویسنده : ر