سهم اندک بخش صنعت در رشد اقتصادی ایران
سهم اندک بخش صنعت در رشد اقتصادی ایران

کاهش سهم کشاورزی از حجم اقتصاد ایران در سال گذشته نسبت به سال 99 به علت رشد منفی بخش کشاورزی در سال گذشته بوده است، در سال 1400 در میان بخش های اصلی اقتصاد تنها بخش که رشد منفی را تجربه کرده است بخش کشاورزی است.

کاهش سهم کشاورزی از حجم اقتصاد ایران در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ به علت رشد منفی بخش کشاورزی در سال گذشته بوده است، در سال ۱۴۰۰ در میان بخش های اصلی اقتصاد تنها بخش که رشد منفی را تجربه کرده است بخش کشاورزی است.

اقتصاددان: بنا به گزارش منتشر شده از بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته یک هزار و ۴۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال ۹۹ حدود ۴٫۴ درصد رشد داشته است. در میان بخش های اقتصادی بیشترین سهم از کیک اقتصاد ایران به بخش خدمات تعلق دارد همچنین ۳٫۶ واحد از رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی در سال گذشته به علت رشد اقتصادی در بخش خدمات بوده است، به بیان ساده تر چنانچه رشد بخش خدمات در سال گذشته صفر می بود، رشد اقتصادی کل تنها ۰٫۸ درصد به ثبت می رسید که حتی کمتر از یک درصد است. آمار ها نشان می دهد بخش صنعت و تولید در رشد اقتصادی سال گذشته تاثیر بسیار ناچیزی داشته است.

ترمز بخش کشاورزی برای رشد اقتصادی

بخش کشاورزی تقریبا یک دهم حجم اقتصاد ایران را تشکیل می دهد، به عبارت دیگر ۱۰٫۷ درصد ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ در بخش کشاورزی رقم خورده است. این رقم در سال ۹۹ حدود ۱۱٫۵ درصد بوده است، کاهش سهم کشاورزی از حجم اقتصاد ایران در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ به علت رشد منفی بخش کشاورزی در سال گذشته بوده است، در سال ۱۴۰۰ در میان بخش های اصلی اقتصاد تنها بخش که رشد منفی را تجربه کرده است بخش کشاورزی است.

بررسی ها نشان می دهد سهم بخش کشاورزی از رشد ۴٫۴ درصدی کل، منفی ۰٫۳ درصد بوده است، به بیان ساده تر چنانچه رشد بخش کشاورزی منفی نمی شد، رشد کل به رقم ۴٫۷ درصد می رسید.

افزایش سهم نفت

بنا به گزارش اکوایران، سهم بخش نفت از حجم اقتصاد ایران در سال ۹۹ حدود ۷٫۵ درصد به ثبت رسیده است، این سهم در سال گذشته ۷٫۹ درصد برآورد شده است. که به بیان رونق نسبی بخش نفت و گاز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است. بررسی ها نشان می دهد رونق بخش نفت در ماه های ابتدایی سال گذشته رونق بیشتری را نسبت ماه های پایانی سال داشته است. ۰٫۸ درصد از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بر اثر رشد بخش نفت و گاز بوده است. این سهم در نرخ رشد سال ۹۹ حدود ۰٫۱ کمتر بوده است. این امر هم به عنوان رونق نفت در سال گذشته تلقی می شود.

 سهم اندک بخش صنعت در رشد اقتصادی ایران

کاهش سهم صنایع و معادن از کیک اقتصاد ایران

سهم بخش صنایع و معادن از حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال گذشته ۲۳٫۷ درصد برآورد شده است، این در حالیست که در سال ۹۹ این سهم ۲۴٫۵ درصد بوده است، کاهش سهم بخش صنعت از کیک اقتصاد ایران در حالی رقم خورده است که رشد این بخش در سال گذشته مثبت بوده است. علت اینکه علی رغم رشد مثبت این بخش سهم آن هم کمتر شده است، رشد و افزایش بالای ارزش افزوده بخش خدمات در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ است.

همچنین سهم بخش صنایع و معادن از رشد اقتصادی کل در سال تنها ۰٫۳ درصد برآورد شده است که نشان می دهد صنعت و معدن اثر چندانی بر رشد ۴٫۴ درصدی سال ۱۴۰۰ نداشته اند.

بخش خدمات

داده ها نشان می دهد ۵۷٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران در بخش خدمات شکل می گیرد که بیانگر نقش بسیار مهم این بخش در اقتصاد ایران است. این سهم در سال ۹۹ حدود ۵۶٫۴ درصد برآورد شده است، علت افزایش سهم بخش خدمات از حجم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ این است که این بخش نسبت به سایر بخش های اقتصادی در مواجه با بحران هایی مانند کرونا بیشتر آسیب می بیند و از همین بابت در سال گذشته رشد این بخش به کاهش یافته بود.

براساس آمارهای منتشر از بانک مرکزی عمده ترین نقش در بهبود رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بخش خدمات است. سهم این بخش از رشد اقتصادی کل در سال گذشته ۳٫۶ واحد بوده است، به بیان ساده تر ۳٫۶ واحد از رشد ۴٫۴ درصدی به خاطر افزایش و رشد بخش خدمات بوده است. بر همین مبنا می توان گفت رشد رقم خورده در سال ۱۴۰۰ تا حد زیادی مدیون بخش خدمات بوده است.

 سهم اندک بخش صنعت در رشد اقتصادی ایران