انقطاع نسلی یا تعارض نسلی
انقطاع نسلی یا تعارض نسلی

انقطاع نسلی، اختلاف نظر بین یک نسل و نسل دیگر در مورد باورها و ارزشهاست. شکاف نسل، اغلب به شکاف درک شده بین جوانان و والدین یا پدربزرگ و...

انقطاع نسلی، اختلاف نظر بین یک نسل و نسل دیگر در مورد باورها و ارزشهاست. شکاف نسل، اغلب به شکاف درک شده بین جوانان و والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ شان اشاره دارد و فاصله ای است که می تواند اجزای جامعه را دچار از هم گسیختگی کند و چشم بستن بر روی آن به تعارض نسلی منجر شده و سرانجامی نامطلوب خواهد داشت.

اقتصاددان: از دیدگاه روان شناختی و جامعه شناختی، بین بینش ها، منش ها و خواست های دو نسل ، تفاوت وجود دارد که خود را بیشتر بصورت تفاوت درآرمان ها ، هدف ها، مفاهیم، الگویابی، گروه های مرجع، اصطلاحات روزمره، تفاوت در ظاهر، پوشش و نوع سخن گفتن، تفاوت در انتظار از زندگی و سبک زندگی نمایان می کند.

در شرایط طبیعی، هیچ نسلی آینه تمام نمای آرمان های نسل قبل، به ویژه انعکاس دهنده خصلت ها و منش‌های آنها نیست. هر نسلی شرایط و خصوصیات روانی اجتماعی خاص خود را دارد که قطعا جنبه های مثبت و منفی را در بر می گیرد.

تحول اقتضاد دارد که نسل جدید در منش، خصلت و بینش، تابلوی نسل قبل نباشد؛ به خصوص با توجه به اینکه سرعت تحولات در تمامی عرصه های زندگی بشری، شتاب فزاینده و رو به تزایدی دارد ، از این رو تفاوت نسل ها بیشتر از گذشته، احساس می شود و حالت مخاطره آمیز این وضعیت ، شکاف وگسست نسلی است که به معنای دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یک دیگر، از حیث جغرافیایی، عاطفی، فکری و ارزشی است و وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که اصطلاحا گسست نسل¬ها نامیده می شود.در این وضعیت، غالباً نوجوانان و جوانان می کوشند، تا آخرین پیوندهای وابستگی خود را از والدین یا نسل بالغ بگسلند و اغلب در این راه، به گردن کشی و طغیانگری می پردازند.

پدیده جوانی معمولاً با شاخصه هایی چون نوگرایی، آرمان گرایی، نشاط و هیجان و کم تجربگی شناخته می شود. جامعه باید به این نیازها پاسخ دهد. اگر دولت و جامعه برای بازشناسی ویژگیهای جوانی و پاسخ گویی به این نیازها پروژه و برنامه مشخصی نداشته باشد، توان و حرکت حاصل از این ویژگی ها و نیازهای جوانانمان در تقابل با نسل قبل به تحلیل می رود.

مفهوم جایگاه نسلی بیانگر موقعیت اجتماعی یک نسل است که آن نسل را با افراد نسل دیگر متفاوت می کند. اهمیت این مفهوم در جامعه شناسی به خاطر دیدگاه های متفاوتی است که نسل های متفاوت به دلیل جایگاه و موقعیت متفاوتشان پیدا می¬کنند. این مفهوم با مفهوم دوره ی زندگی نیز قرابت دارد. کسانی که در نسل خود طعم جنگ را چشیده اند درباره ی جنگ و صلح دیدگاهی متفاوتند با کسانی که چنین تجربه ای را نداشته اند. کسانی که هنگام فارغ التحصیلی از دانشگاه فرصت های شغلی داشته اند درباره ی کار و آینده نگرش متفاوت با کسانی دارندکه این گونه فرصت ها را نداشته اند. طلاق، کنترل زاد و ولد، سقط جنین، ازدواج و برابری جنسی از نظر افراد نسبت به اینکه از کدام نسل باشند معنای متفاوتی خواهد داشت.
شکاف نسلی با تعارض نسلی متفاوت است.

در مورد شکاف نسلی، واحدهای نسلی به رغم تجربیات متفاوت، در کلیت فرهنگی اجتماعی به تعامل می پردازند. در صورتی که تعارض نسلی به موقعیتی اطلاق می شود که بین دو موقعیت متفاوت نسلی بر سر ارزش ها به جای تعامل تعارض بروز می کند. وقتی واحدهای هویتی نسلی، تقویت کننده ی یکدیگر نباشند و پیوستگی نسلی را به دنبال نداشته باشند، زمینه برای ظهور و بروز تعارض نسلی فراهم می شود به نحوی که اعضای جامعه تثبیت هویت خود را در نفی و تعارض با گذشتگان خود می بینند.

  • نویسنده : عباس کریم زاده