انسان فکور شریفترین محصول خلقت خدا
انسان فکور شریفترین محصول خلقت خدا

انسان شریفترین موجود خلقت است، قوه ناطقه دارد، موجودفکوری است، جانوران ویژگیهای بارزی دارند که خاص خودشان است از نظر انسان (عقاب) از نظر قدرت بدنی(فیل، شتر، گاو، و..

عبدالحسین سلحشور طی یادداشتی اختصاصی در اقتصاددان نوشت: انسان شریفترین موجود خلقت است، قوه ناطقه دارد، موجودفکوری است، جانوران ویژگیهای بارزی دارند که خاص خودشان است از نظر بینایی(عقاب) از نظر قدرت بدنی(فیل، شتر، گاو، و..) از نظر پرواز (پرندگان)، از نظرسرعت(اسب، آهو) از نظربویایی(سگ)، ازنظرتغذیه(شتر)، ازنظر استقامت زیر آب(ماهی)، و….

انسان باقوه ناطقه خود همه این ویژگیها را دارد

اشرف مخلوقات است این قدر مهم است که خداوند پیامبرانی برای هدایتش به تناوب فرستاد
نفس وجان دارد وجانش عزیز وگرامی است تنها ابزار کنترل و هدایت او منطق واستدلال است هرنوع ابزار دیگر بر خلاف آیین خداوندی است
چرا که خداوند انسان را بصورت فردی خطاب می کند پاداش وجزای خداوندی فردی است
هیچ انسانی بنام دین حق محاکمه،تنبیه،تهدید، انسانی را بعنوان عقیده ندارد
زیرا
اولا انسانهای محاکمه گر از طرف خداوند ماموریت ندارند
دوما آفریننده انسان نیستند ودرقبال رفتار انسانها مسئولیتی ندارند
سوما مورد پرسش قرار نمی گیرند که بخواهند در پیشگاه الهی پاسخگو باشند پیامبران هم تذکر دهنده بودند (انما انت مذکر)
چهارما اگر بنا بود انسانها توسط هم نوع بخاطر عقیده تنبیه شوند
خداوند به آنها عقل، منطق وقوه ناطقه اهدا نمی کرد و انسان را مخاطب خود قرار نمی داد
بجز بحث ، استدلال، منطق هر نوع رفتاری که بوی خشونت بدهد مطرود است وریشه در کج فهمی و برداشت غلط از دین دارد
مالک انسان خداست وانسان بخدا که آفریننده اوست پاسخگوست
عبدالحسین سلحشور