ویژگی های فساد سیستماتیک 
ویژگی های فساد سیستماتیک 

بانک جهانی در گزارش توسعه سال ۲۰۱۷ فساد سیستماتیک را استفاده خصوصی از منابع عمومی تعریف میکند و ۱۰ مشخصه برای آن ذکر میکند: ۱ انحصاری بودن قدرت مرکزی ۲ دسترسی انحصاری به ثروت عمومی ۳ امکان ارجحیت دادن اراده شخصی بر قانون یا حاکمیت قانون ۴ نبود رقابت سالم و آزاد در بازار ۵ […]

بانک جهانی در گزارش توسعه سال ۲۰۱۷ فساد سیستماتیک را استفاده خصوصی از منابع عمومی تعریف میکند و ۱۰ مشخصه برای آن ذکر میکند:

۱ انحصاری بودن قدرت مرکزی

۲ دسترسی انحصاری به ثروت عمومی

۳ امکان ارجحیت دادن اراده شخصی بر قانون یا حاکمیت قانون

۴ نبود رقابت سالم و آزاد در بازار

۵ داشتن امتیاز خاص در بهره‌برداری از منابع

۶ بهره برداری از منابع از طریق روابط سیاسی

۷ حمایت سیاسی برای داشتن شغل و پست

۸ نقض قوانین با استفاده از قدرت سیاسی

۹ نبود عدالت اجتماعی در پروسه قانون گذاری

۱۰ پایین بودن هزینه فساد در نظام اداری.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان