شهروندی که هردفعه باید شهروند بودنش را اثبات کند!
شهروندی که هردفعه باید شهروند بودنش را اثبات کند!

ابوالفضل بابادی شوراب در دورهمی های خانوادگی که بازی شهروند و مافیا انجام می دهیم، غالبا نقش شهروند به من می رسد و دیگران چه مافیا و چه شهروند روی من ظن مافیایی پیدا می کنند، هرچقدر هم که اثبات کنم مافیا نیستم بیشتر مافیا خطاب شده و سریع از بازی حذف می شوم! غرض […]

ابوالفضل بابادی شوراب

در دورهمی های خانوادگی که بازی شهروند و مافیا انجام می دهیم، غالبا نقش شهروند به من می رسد و دیگران چه مافیا و چه شهروند روی من ظن مافیایی پیدا می کنند، هرچقدر هم که اثبات کنم مافیا نیستم بیشتر مافیا خطاب شده و سریع از بازی حذف می شوم!

غرض از متن بالا این بود که چندیست مشکلات محیط زیستی و بحث انتقال آب و مسائل متنوع خوزستان، افکار عمومی خوزستان را کمی به حرکت در آورده و قابل ذکر است هفته پیش نیز با یادداشتی در ارتباط با اینکه “وزارت نیرو در خوزستان چه می کند؟”بخشی از مطالبه گری مردم خوزستان را برعهده گرفته ام.

اما یکی دوروز است برخی که معلوم نیست در بعد مطالبه گری خوزستان کجا بوده اند، به اینجانب فشار آورده که یادداشتی بنویسم! و بدون توجه به تلاشهای پیشین، از می خواهند مطالبه گر بودنم را برای خوزستان اثبات کنم، اگر بعد از ۷ سال فعالیت اثبات نشده، بعد از ۷۰ سال دیگر نیز اثبات نخواهد شد.

تاریخچه رسانه ای اینجانب نشان می دهد که اولین یادداشت اینجانب در سال ۱۳۹۳ و در ارتباط با مخالفت با انتقال آب کارون و محیط زیست خوزستان بود که جالب تر آنکه باوجود اینکه این یادداشت را برای رسانه های خوزستانی فرستادم، اما در آخر این یادداشت در یک رسانه لرستانی منتشر شد، تا نشان دهد مطالبه گری برای خوزستان، در لرستان قوی تر از خود خوزستان است.

اینها که با انکار فعالیت رسانه ای مطالبه گرانه اینجانب و بدون توجه به هزینه های سیاسی اجتماعی که اینجانب در این مسیر پرداخته ام! بدنبال آن هستند که شهروند بودنم اثبات شود، کاش این انتظار را از خیل گسترده رسانه های خوزستانی می داشتند؟(که الحمدلله از بعد تعداد رسانه خودکفا شده ایم)

کاش این انتظار را از افراد عافیت طلبی می داشتند که همه جا پز رسانه ای بودن و خبرنگار بودن و…خود را می دهند و با کارت خبرنگاری شان همه جا دعوت می شوند و بصورت تحقیر آمیز امثال من را نه فعال رسانه ای که فعال مجازی، خطاب می کنند.

حدود ۶ سال در خوزستان مطالبه گری کردم و نوشتم و توسط مافیاهای رسانه خوزستان انکار شدم، همان ها که عافیت طلبی پیشه کرده اند و در آخرالامر یک فوق دکتری اقتصاد، یک استاد به تمام معنای رسانه به نام دکتر بهنام ملکی از مرکز کشور، این انکار رسانه ای در استان را شکست و گفت ابوالفضل بابادی شوراب بیا این رسانه کشوری دست تو و بخشی از کار رسانه و مطالبه گری را تو برعهده بگیر!