روش های نوین درآمدزایی شهرداری ها
روش های نوین درآمدزایی شهرداری ها

بقلم رامین پرویزی بابادی کارشناس ارشد حقوق کلانشهر اهواز به عنوان پنجمین شهر از نظر وسعت و هفتمین شهر پُرجمعیت کشور می تواند منبع سرشاری از درآمد، با استفاده از روش های نوین درآمدی باشد که از دیرباز و درحال حاضر با استفاده از روش های قدیمی و سنتی نسبت به تامین هزینه های خود […]

بقلم رامین پرویزی بابادی
کارشناس ارشد حقوق

کلانشهر اهواز به عنوان پنجمین شهر از نظر وسعت و هفتمین شهر پُرجمعیت کشور می تواند منبع سرشاری از درآمد، با استفاده از روش های نوین درآمدی باشد که از دیرباز و درحال حاضر با استفاده از روش های قدیمی و سنتی نسبت به تامین هزینه های خود اقدام می کرده است.

لذا شهرداری اهواز ناگزیر است با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری مردمی به منابع مالی قوی و پایدار جهت ارائه خدمات مناسب به شهروندان محترم دست پیدا کند.

در حال حاضر عمده درآمد شهرداری ها از محل:

۱- دریافت کمک های دولتی بصورت غیرمستمر

۲- دریافت های عوارضی محلی و عمومی بصورت مستمر تامین می گردد.

امروزه در شهرهای بزرگ دنیا با توجه به توسعه شهری و فن آوری های خدماتی مطابق با نیاز جامعه درآمدهای سنتی پاسخگوی هزینه ها نمی باشند و نیاز هست جهت توسعه هرچه بهتر یک شهر پویا از روش های نوین کسب درآمد، بخش اصلی هزینه های شهرداری ها تامین شود.

از جمله این روش ها میتوان به چند مورد مهم اشاره نمود، که علی رغم سیاست خودکفا شدن شهرداری ها توسط اعضای محترم شوراهای شهر در ادوار گذشته نادیده گرفته شده است:

۱- روش BOT:
بهره برداری از منابع مالی بخش های خصوصی

۲-اوراق صکوک:
ابزارهای مالی اسلامی که شامل اوراق بهادار با ارزش مالی برابر و قابل معامله در بازارهای مالی که دارندگان این اوراق مالک دارایی به صورت مشاع و منافع حاصل از آن می شوند.

۳-فروش و انتشار اوراق مشارکت:
فروش اوراق مشارکت، مطابق با قوانین تجارت، که یکی از کارآمد ترین روش های کسب درآمد روز دنیاست.

۴-خصوصی سازی شهرداری ها:
به شکلی که خدمات شهری و فعالیت های شهرداری ها به بخش خصوصی واگذار گردیده و شهرداری ها به عنوان ناظر بر اجرای صحیح و استاندارد ارایه خدمات شهری نقش نظارتی داشته باشند.

دو استکان چای داغ