تحریم ساختار تورم ایران را چگونه تغییر داد؟
تحریم ساختار تورم ایران را چگونه تغییر داد؟

اگر چه طی سالیان گذشته همیشه تورم بخش خدمات بالاتر از کالاها بوده، اما طی سه سال اخیر این وضعیت برعکس شده است.

اگر چه طی سالیان گذشته همیشه تورم بخش خدمات بالاتر از کالاها بوده، اما طی سه سال اخیر این وضعیت برعکس شده است.

اقتصاددان: طبق آخرین داده‌های مرکز آمار، در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۲.۲ درصد رشد داشته؛ اما تورم نقطه‌ای کالاها (۶۰.۵ درصد) تقریبا دو برابر تورم نقطه‌ای خدمات (۳۶ درصد) بوده است. از آنجایی که خدمات بخش غیر قابل تجارت اقتصاد است، کاهش تورم خدمات نسبت به کالاها را می‌توان به نوعی از دست رفتن قدرت صاحبان نیروی کار نسبت به صاحبان سرمایه و کالاها است.

_نکته جالب توجه آن که این مساله برای اقتصاد ایران تقریبا امر جدیدی است که با ظهور و بروز تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی اتفاق افتاده است و به نوعی ساختار تورم اقتصاد ایران را تغییر داده است.