باید انتخاب مدیران بر اساس چرخه عمر سازمان باشد
باید انتخاب مدیران بر اساس چرخه عمر سازمان باشد

امروزه در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه از مدیران کارآمد و اثرگذار بعنوان بالاترین دارایی و سرمایه کشورها نام برده می شود.

تدوین و تنظیم:کارگروه مدیریت گروه اقتدار

امروزه در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه از مدیران کارآمد و اثرگذار بعنوان بالاترین دارایی و سرمایه کشورها نام برده می شود.

اقتصاددان: مدیران کارآمد و اثرگذار توانایی ایجاد ارزش و ثروت دارند و عامل رشد و توسعه و پیشرفت هستند .

 لطفا با دقت به جمله زیر توجه کنید :

سازمان ها نیاز به مدیر دارند و نه فارغ التحصیل

ما باید برای سازمان ها و شرکت ها بدنبال مدیر باشیم و نه برای مدیران بدنبال شرکت و سازمان

هر سازمانی به مثابه یک انسان ، متولد می شود ( تاسیس و راه اندازی ) و سپس به مرحله کودکی خواهد رسید و نوجوان می شود و به بلوغ می رسد و سپس میانسال خواهد شد و پیر می شود .
در این چرخه نیاز به تغذیه و درمان و انرژی دارد و گاه سرحال و پرانرژی و گاهی دچار بیماری و تزلزل می باشد .

️ امروزه در دنیای مدیریت از مدیرانی استفاده می کنند که با چرخه عمر سازمان دارای مطابقت باشد
بعنوان مثال اگر یک سازمانی در مرحله جوانی و رشد است باید از مدیرانی استفاده شود که توانایی و قابلیت رشددادن را بدانند .
اگر یک سازمانی در مرحله بلوغ است به مدیرانی نیاز دارد که توانایی و قابلیت ، ثبات این مرحله را داشته باشند .

سوال مهم و کلیدی :

آیا در ایران انتخاب و انتصاب مدیران اینچنین است ؟

بطور حتم :

خیلی از مشکلات و نواقص و چالش های کشور در دولت های مختلف با انتخاب و انتصاب مدیران ناکارآمد ایجاد شده است

نشر نکات طلایی و کلیدی مدیریت اثرگذار و کارآمد با گروه اقتدار