برنامه نشست گرامیداشت روز جهانی آینده
برنامه نشست گرامیداشت روز جهانی آینده

  به نام خدا   برنامه نشست گرامیداشت روز جهانی آینده “علم و فناوری، پیشران مواجهه با پاندمیها و کرونا” دوشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۹۱۱، ساعت ۱۰۹۹ تا ۱۰۰۹۹ عنوان ارائه دهنده زمان تالوت قرآن کریم – سرود جمهوری اسالمی ۰۰۹۹ خیر مقدم دکتر رضا داوری اردکانی ۰۰۹۹ تا ۰۰۱۹ رئیس فرهنگستان علوم گزارش برگزاری مراسم […]

 

به نام خدا

 

برنامه نشست گرامیداشت روز جهانی آینده
“علم و فناوری، پیشران مواجهه با پاندمیها و کرونا”
دوشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۹۱۱، ساعت ۱۰۹۹ تا ۱۰۰۹۹
عنوان ارائه دهنده زمان
تالوت قرآن کریم – سرود جمهوری اسالمی ۰۰۹۹
خیر مقدم دکتر رضا داوری اردکانی ۰۰۹۹ تا ۰۰۱۹
رئیس فرهنگستان علوم
گزارش برگزاری مراسم روز جهانی آینده دکتر حسن ظهور ۰۰۱۹ تا ۰۰۲۹
عضو پیوسته فرهنگستان علوم
ارزیابی تجربه ایران در پاندمی کرونا و چشمانداز آینده دکتر محمدرضا ظفرقندی تا ۰۰:۹
۰۰۲۹
رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
پاندمیها و پارادوکسهای جهان معاصر دکتر عباس منوچهری ۰۰:۹ تا ۱۹۰۹۹
رئیس کمیسیون مطالعات راهبردی مرکز مطالعات علم و فناوری
آینده مناطق پیرامونی ایران دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور ۱۹۰۹۹ تا ۱۹۰۲۹
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پاندمیها، کرونا و آینده ایران دکتر فرشاد مؤمنی ۱۹۰۲۹ تا ۱۹۰:۹
رئیس کمیسیون مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز مطالعات علم و فناوری
پیامدهای محیطزیستی پاندمیها وکرونا دکتر رضا مکنون ۱۹۰:۹ تا ۱۱۰۹۹
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

اختتامیه

 

 

جمعبندی و پرسش و پاسخ ۱۱۰۹۹ تا ۱۲۰۹۹

 

محل برگزاری: تهران، بزرگراه حقانی، خروجی فرهنگستانها و کتابخانه ملی، فرهنگستان علوم، طبقه دوم، سالن کنفرانس، شماره تماس۹۲۱-۶۶۸۹۸۶۸۸ ۰

 

لینک اتاق جلسه: https://vc.sharif.edu/ch/csts

 

 

 

 

 

 

 

ع