هر پگاه نو با یک نگاه نو #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۱۸)  «گوهرِ ناب» و «جوهرِ آفتاب» همۀ «سگ های تازی» و «اسب های ممتازی» ، «لال»اند ،ولی نه «خواهانِ استقلال». زیرا در برابر «قوت»،«قنوت» می کنند و  در برابرِ «باد و بروت»،«سکوت»! سگان با «فراست» از اموال صاحبِ خویش «حراست» می کنند و در ازای آن از […]

هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۱۸) 

«گوهرِ ناب» و «جوهرِ آفتاب»

همۀ «سگ های تازی» و «اسب های ممتازی» ،

«لال»اند ،ولی نه «خواهانِ استقلال».

زیرا در برابر «قوت»،«قنوت» می کنند و  در برابرِ «باد و بروت»،«سکوت»!

سگان با «فراست» از اموال صاحبِ خویش «حراست» می کنند

و در ازای آن از «خوانی» به «استخوانی» دلخوش اند.

شتران «باری می برند» و «خاری می خورند»

و اسبان «می تازند» و برای صاحب خود «دمسازند».

«سمندِ سمین» با «کمندِ در کمین» پیش می تازد

و «هدفی» جز خوردن «عَلَفی» ندارد!

چهارپایان نه «خواریِ مهار را می شناسند»

و نه از «شرمساریِ افسار می هراسند»!

آنان خود را «حقیر» و «شایستۀ تحقیر» می دانند.

این موجودات،«غریزۀ طاعت» و «انگیزۀ اطاعت» دارند.

موجودی از «ننگِ حقارت» و «انگِ اسارت» می رنجد،

که در «پاسِ سلامت»،«احساسِ کرامت» کند.

کرامت،«گوهرِ ناب» و «جوهرِ آفتاب» است.

نه تنها «چهارپایانِ بی زبان»،بلکه هر «انسانِ شایگان» نیز

که «عصارۀ عقلانیّت» و «انگارۀ انسانیّت» را از دست بدهد،

به هر «پستیِ ننگین» و «فرودستیِ پژوین» تن می دهد!

#شفیعی_مطهر

—————————————– 

قوت(بر وزنِ توت): غذا،خوراک

قُنوت: فرمانبرداری،تواضع و فروتنی

باد و بروت: غرور،خودنمایی

خوان: سفره،میز غذاخوری

سمند: اسبی که رنگش مایل به زردی باشد

سمین:چاق،فربه

انگ: شیره،عصاره،نشانی و علامت

انگاره: پندار، وهم ، گمان، داستان ، سرگذشت،اندازه ، مقیاس ،حساب

پژوین: چرکین،پلید،چرک آلود

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 

  • نویسنده : شفیعی مطهر