علت استفاده نکردن اخیر عراق از واژه خلیج فارس؟
علت استفاده نکردن اخیر عراق از واژه خلیج فارس؟

https://www.eqtesaddan.ir/?p=112278&preview=true

سرمایه اجتماعی بزرگترین دارایی یک کشور در برقراری اقتدار و امنیت داخلی
وخارجی است. به عبارت دیگر اولین پیام از امنیت داخلی یک کشور به کشورهای دیگر ثبات ،یکپارچگی و تحول و توسعه برای داخل و برقراری ارتباط بر اساس منافع ملی برای خارج است.
کشورهای پیشرو در تحول و پیشرفت همیشه مراقب دماسنج سرمایه اجتماعی هستند و با پایش هایی که بطور مستمر انجام میدهند امنیت داخلی و سرمایه اجتماعی را بهبود و ارتقا میدهند.
چون انسجام داخلی تعین کننده کیفیت و چگونگی ارتباط خارجی است .
حاکمان در ایران در طول سالیان اخیر بر اساس یک نگرش محدود و یک طرفه احساس کردند که چنانچه منافع و امکانات کشور را صرف دیگر کشور ها بدون بازخور کنند میتوانند از منظر سیاسی نظر و دیدگاه آنها را جلب کنند مثلا با دادن خدمات امنیتی فنی و یا گاز نیم بها یا با پرداخت بهای شرایطی و شاید بی بازگشت به عراق ، در برابر آمریکا یا کشورهای خلیج فارس اتحادو دیواری ایجاد کند ، هرچند قبل تر هم غرامت جنگ ۸ساله را دریافت نکردیم یا نتوانستیم و این رویه عراق را در یک موضع جسورانه ای قرار داد که امروز شاهد نتایج آن هستیم.
چنانچه قبل از ارائه هرگونه خدمات نظامی یا فنی و…به این کشور پیش از هرچیز صورتحسابی برایشان ارسال میکردیم ، امروز شاهد به تاراج رفتن مالکیت مادی در کنار مالکیت معنوی مان از سوی این کشور نبودیم.
منافع ملی چیزی است که برای آن نمیتوان مصالحه کرد اگر اینگونه نبود اکنون در این سطح تنزل و افول و اوفت نبودیم.
نادر کریمی کنشگر رسانه و اقتصاد

  • نویسنده : نادر کریمی
  • منبع خبر : تحریریه اقتصاددان