شوشتر اندوه ناک عدم همدردی مقامات استان
شوشتر اندوه ناک عدم همدردی مقامات استان

معاون اقتصادی رییس جمهور نیز به پیامی سرد و بی روح قناعت کرد و به خود زحمت نداد در مراسم همتبارانش حضور یابد، اما در بزنگاه های انتخابات تا دِه کوره های زاگرس خواهند رفت.

سید حمید حسینی

حادثه ی غم انگیز تصادف سرویس کارگران شوشتری بسیار دردناک بود، اما دردناک تر از آن، عدم التفات و همدردی مقامات استانی و کشوری بود.

در این حادثه ی تلخ، نه خبری از پیام استاندار خوزستان بود و نه وزیر و وکیلی از سر غیرت پاسخگو شد و نه حتی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان عذرخواهی کرد.

معاون اقتصادی رییس جمهور نیز به پیامی سرد و بی روح قناعت کرد و به خود زحمت نداد در مراسم همتبارانش حضور یابد، اما در بزنگاه های انتخابات تا دِه کوره های زاگرس خواهند رفت.