«رامش» و «آرامش».فرگرد ۱۹۲۲
«رامش» و «آرامش».فرگرد ۱۹۲۲

اگر «جانی پژمرده» و «روانی افسرده»دارید، «هنوز» در «دیروز»مانده اید. اگر در «سکوت سراب» و «برهوت اضطراب»بسرمی برید، با «روان فرساینده» در «زمان آینده» زیست می کنید. اگر به «دنبال رامش» و «آمال آرامش»هستید، راه آن،«زیستن در حال» است ،نه «نگریستن به مُحال»! ☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️ برهوت:بیابان گرم و بی آب و علف مُحال: ناشدنی،غیرممکن،سخن بی سر […]

اگر «جانی پژمرده» و «روانی افسرده»دارید،

«هنوز» در «دیروز»مانده اید.

اگر در «سکوت سراب» و «برهوت اضطراب»بسرمی برید،

با «روان فرساینده» در «زمان آینده» زیست می کنید.

اگر به «دنبال رامش» و «آمال آرامش»هستید،

راه آن،«زیستن در حال» است ،نه «نگریستن به مُحال»!

☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️

برهوت:بیابان گرم و بی آب و علف

مُحال: ناشدنی،غیرممکن،سخن بی سر و ته

دانلود رایگان کتاب ها و دیگر آثار این قلم در کانال گزین گویه های مطهر

https://t.me/nedayemotahar

  • نویسنده : سید علی رضا شفیعی مطهر