بیش از این، با آبروی ایل مان بازی نکنید!
بیش از این، با آبروی ایل مان بازی نکنید!

اخیرا در دعوایی خانوادگی بین احمد رضا بختیار و پسرعمویش، مباحثی بیان شد که موجب هتک حرمت به شاًن بختیاری و سردار سرافراز ایل، مرحوم سپهبد تیمور بختیار گردید.

ابوالفضل بابادی شوراب

اخیرا در دعوایی خانوادگی بین احمد رضا بختیار و پسرعمویش، مباحثی بیان شد که موجب هتک حرمت به شاًن بختیاری و سردار سرافراز ایل، مرحوم سپهبد تیمور بختیار گردید.

وقتی کلیپ و پیام ها را مشاهده کردم، وقتی دعواهای این دو گروه را دیدم، تنها اشک می ریختم برای غربت بختیاری، غمگین می شدم برای حیثیت ایلم که زیرپای جاه طلبی ها و منیت های برخی، در حال له شدن است.

این اتفاق، موجی از ناراحتی و نگرانی را در میان همتباران بختیاری مان بوجود آورد، هرچند این دو پسرعمو بی توجه به این ناراحتی ها و نگرانی ها، به رفتار زشت خود ادامه داده و هرکدام برای از بین بردن آتش ایل مان بر دیگری سبقت می گرفتند.

آیا شایسته تر نبود که این اختلافات و جدال های خانوادگی شان را از حوزه عمومی خارج کرده و به حوزه خصوصی برده و بیشتر از این، مایه سرافکندگی ایل در جامعه ملی نمی شدند؟ این حرکت شان بهانه خوبی برای خنده و تمسخر بدست آنها که با ما ستیز و دشمنی داشتند، داد.

ای کاش آنها که امروز کلاه سفید می گذارند و مدعی بزرگی در بختیاری هستند، بزرگی می کردند و به این حواشی پایان می دادند و بختیاری را از این جنجال ها که ضد توسعه برای او است، دور نگه می داشتند.

بارگذاری مطلب توسط: ابوالفضل بابادی شوراب سردبیر استانهای جنوبی رسانه اقتصاددان