اهداف تاسیس اقتصاددان
اهداف تاسیس اقتصاددان

۱ عنوان گروه : اقتصاددانwww.eqtesaddan.ir 🏓 هدف: توسعه با ارایه جدیدترین اخبار و تحلیل های اقتصادی مستقل مبتنی بر دانش بومی با مشارکت وخرد جمعی تعریف توسعه: 🥗 توسعه اقتصادی پایدار با رقابت سالم ، توزیع برابر فرصت ها ، حمایت منطقی و غیر فساداور از تولید و صادرات دانش بنیان و فناوری های برتر […]

۱

عنوان گروه : اقتصاددانwww.eqtesaddan.ir
🏓 هدف: توسعه با
ارایه جدیدترین اخبار و تحلیل های اقتصادی مستقل مبتنی بر دانش بومی با مشارکت وخرد جمعی
تعریف توسعه:
🥗 توسعه اقتصادی پایدار با رقابت سالم ، توزیع برابر فرصت ها ، حمایت منطقی و غیر فساداور از تولید و صادرات دانش بنیان و فناوری های برتر محقق می شود.

🚫 تبلیغ ، توهین ، تهدید ، تحلیل و اطلاع رسانی کم ارزش یا غیر واقعبینانه ، انتقام بجای نقد منصفانه ، بحث های سیاسی متهم پسند و … ممنوع است .
لینک گروه :https://chat.whatsapp.com/Hksa7ThEDi93Gx95jsGPXQچ