۲۰۶۱ دستگاه؛ قاچاق خودرو در ۹ماهه نخست سال به گزارش اقتصاد انلاین بیشترین سهم قاچاق طی ۹ ماهه نخست امسال متعلق به خودرو با ۲۰۶۱ دستگاه است که  توسط گمرکات کشور کشف شده است. (منبع)

به گزارش اقتصاد انلاین بیشترین سهم قاچاق طی ۹ ماهه نخست امسال متعلق به خودرو با ۲۰۶۱ دستگاه است که  توسط گمرکات کشور کشف شده است. (منبع)