گفت: در جلسات مشترکِ مجلس و دولت یا سران سه قوّه معمولاً چه مباحثی مطرح می شود؟ گفتم: من نمی دانم. گفت: من فکر می کنم معمولاً جمع بندی بحث ها این است که با وجود این همه گرانی و تورُّم چرا هر کاری می کنیم مردم از گرسنگی نمی میرند؟؟؟!!! دیشب یکی از دوستان […]

گفت: در جلسات مشترکِ مجلس و دولت یا سران سه قوّه معمولاً چه مباحثی

مطرح می شود؟

گفتم: من نمی دانم.

گفت: من فکر می کنم معمولاً جمع بندی بحث ها این است که با وجود این همه

گرانی و تورُّم چرا هر کاری می کنیم مردم از گرسنگی نمی میرند؟؟؟!!!

دیشب یکی از دوستان را دیدم. پس از حال و احوال وقت خداحافظی گفت:

التماس دعا!

پاسخ دادم:الهی صدساله زنده باشی!

دوباره گفت: من از تو التماس دعا خواستم،نه نفرین! یک عمر به ما می گفتند دنیا

دو روز است.حالا پنجاه است که انتظار پایان این دو روز را می کشیم و مرگ نمی آید!

بنابراین یاد این بیت دستکاری شده حافظ می افتم:

دوران «فقر» را گذراندیم و زنده ایم

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

  • نویسنده : سید علی رضا شفیعی مطهر