ده مهارت کلیدی لازم در ٢٠٢٠
ده مهارت کلیدی لازم در ٢٠٢٠

مجمع جهانی اقتصاد درگزارش خود فهرست ده مهارت کلیدی لازم برای موفقیت در ٢٠٢٠ را منتشر کرد:

مجمع جهانی اقتصاد درگزارش خود فهرست ده مهارت کلیدی لازم برای موفقیت در ٢٠٢٠ را منتشر کرد:

۱. “مهارت حل مسایل پيچيده” سال ٢٠٢٠ مانند سال ٢٠١٥ همچنان در رتبه اول باقی خواهدماند و کماکان مهمترين مهارت يک فرد دردنيای پيچيده امروز محسوب مي‌شود.
۲. “تفکر نقادانه” از رتبه ٤ به رتبه ٢ صعود مي‌کند. اين بدان معني است که دنيای جديددر ارتباط باوضع موجود نيازبيشتری به تحليل نقادانه خواهد داشت.
۳. “خلاقيت” از رتبه ١٠ به رتبه ٣ صعود مي‌کند. این آیتم بالاترين رتبه صعود رادر جدول داردو البته اين صعود کاملاً طبيعی به نظرمي‌رسد. با پيچيدگی‌های روزافزون دردنيای امروز، توانایی حل مساله، نياز روز افزونی به خلاقيت خواهدداشت.
۴. “مهارت مديريت انسان‌ها” بهرغم سقوط از رتبه ٣ به رتبه ٤ اما همچنان بین مهارت‌های برتر قرارخواهد داشت. این نشان می‌دهدکه این مهارت، دردنیای آینده از اهميت بالايي برخوردار خواهدبود.
۵. “هماهنگی و سازگاری اجتماعی” از رتبه ٢ به ٥ منتقل شده است. اما باز هم جز پنج مهارت برتر قراردارد.
۶.”هوش احساسی، عاطفی” يک مهارت کاملاجديد در ١٠ مهارت برتر است! که باتوجه به مفهوم آن طبیعی است که بین ١٠مهارت قرارگرفته باشد. هوش عاطفی، شیوه برخورد فرد بامسایل و فراز نشیب‌های زندگی را نشان می‌دهدو می‌تواند سبب شود که ارتباط بهتری با اطرافیان برقرار کند و درنتیجه قدرت سازش بیشتری با مشکلات عاطفی وهیجانی داشته باشد. این افراد مسئولیت‌پذیری بیشتری دارندو درباره خود برداشت و نگرش مثبتی دارند.
۷ و ۸. “قضاوت” و “تصمیم گیری” با وجود ورودخلاقيت و هوش عاطفی به مکان‌های بالاتر جدول, باکمی جابجایی در رتبه ٧ و ٨ قرا خواهند داشت. زیرامهارت قضاوت کردن مسایل و اتفاقات پیرامون ومهارت تصميم گيری، برای ساختن دنيای جديد نقشی حياتی دارد.
۹. مهارت “مذاکره” در رتبه نهم قرار خواهد داشت.
۱۰.”انعطاف‌پذيری ادراکی” يک مهارت جديد و حکایت از آن داردکه بايد درشيوه و رويکرد ادراکی خود انعطاف‌پذيرتر باشيم.
نگاهی عمیق به این فهرست سه پیام کلیدی برای ما دارد:
مهارت‌های مرتبط با “اندیشیدن” در این لیست غوغا می‌کند. ازحل مسایل پیچیده تا انعطاف پذیری ادراکی.

  • منبع خبر : اقتصاددان