یکشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 13 June , 2021
گدايی | اقتصاددان
فقر و چگونگی مهار آن مرتبط با حکمرانی خوب ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

فقر و چگونگی مهار آن مرتبط با حکمرانی خوب

در فرهنگستان مبین در خصوص واژه فقر معانی متعددی آورده شده از جمله تنگدستی، تهیدستی، ناداری، عسرت، فاقه، مستمندی، گدايی، مسکنت، و نیازمندی. لذا واژه فقر دربرگیرنده ابعاد گوناگونی است که می توان از زوایای مختلف به تحلیل آن پرداخت.