جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ Friday, 17 September , 2021
ناصر کاظمی، بانکداری اسلامی، نظام پولی و بانکی | اقتصاددان
بانکداری اسلامی ( همایش ، نمایش یا پیمایش؟) ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
ناصر کاظمی، پژوهشگر بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی ( همایش ، نمایش یا پیمایش؟)

اگر حکم شود مسببین اصلی در زمینه : یک- ریختن قبح ربا و عملیات ربوی، دو- سقوط و به صفر رساندن ارزش پول ملی و ریال . سه - تورمهای نجومی خانمان برانداز. چهار- به هم ریختن بازار بورس، سکه و دلار و مسکن و اتومبیل را شناسایی نمایند که یا سیاست گذار یا عامل یا ناظر یا شارع یا مشوق و یا حداقل ساکت مزدبگیر بوده اند، اکثریت این متهمین در این همایش و یاهمایشهای اسلاف گذشته بانکداری اسلامی حضور دارند و مراجع ذیربط کار سختی را درپیش ندارند. به هر حال مسولین بانک مرکزی بایستی برای یکبار هم که شده به مردم بگویند ؛ هدفشان از برگزاری این قبیل همایش، واقعا کار نمایشی است یا پیمودن و هدایت بانکداری بر مدار احکام الهی و سنت نبوی و ایجاد آرامش و انضباط در نظام پولی و بانکی و تقویت پول کشور؟