شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 15 May , 2021
سید کریم حسینی | اقتصاددان
نمایندگان اهواز کجای معیشت مردم قرار دارند؟ ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

نمایندگان اهواز کجای معیشت مردم قرار دارند؟

در تمام کشورها مجلس بارزترین مظهر اعمال حاکمیت ملی و قدرت در ساختار قانون گذاری است. مردم دود فلر خورده اهواز در پناه هنجارهای صحیح قانون گذاری و عدم وجود تعارض هنجاری و ساختاری و رفتاری قانون گذاری خوب نماینده خود می توانند مباحث حقوق بشر، حقوق شهروندی، توسعه و عدالت اجتماعی و مهمتر طعم […]