چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ Wednesday, 16 June , 2021
رسانه های مکتوب | اقتصاددان
دولت و مجلس کمر به نابودی مطبوعات بسته‌اند ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

دولت و مجلس کمر به نابودی مطبوعات بسته‌اند

مطبوعـات بـه‌عنـوان رکـن چهـارم دموکراسـی و ابـزاری قدرتمنـد بـرای مطالبه‌گـری و جلوگیـری از سـوق جوامـع بـه سـمت دیکتاتـوری در طـول حیـات خویـش همـواره نقـش‌آفریـن بوده‌انـد و بـر اسـاس وظیفـه ذاتـی و اصـل وجـودی خـود بیان مشـکلات و درد مـردم را سـرلوحه کار خویـش قـرار داده‌انـد، امـا رسـانه‌ها طی سـده اخیر دچار تغییرات و تحولات اساسـی […]