یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022
بــنــگــاه مــعــامــلــات مــلــڪــی | اقتصاددان
پس این همه پول حق کمیسیون بابت چیست؟ 22 تیر 1401

پس این همه پول حق کمیسیون بابت چیست؟

یکی از نمایندگان سابق مجلس می گفت :ســاعــت ۱:۳۰ همــراه بــا یــڪــی از اقــوام بــرای خــریــد یــک بــاب آپــارتــمــان بــه بــنــگــاه مــعــامــلــات مــلــڪــی مــراجــعــه ڪــردیــم بــازدیــد صــورت گــرفــت بــلــا فــاصــلــه نــشــســت مــعــامــلــه انــجــام شــد و ســاعــت ۴ مــعــامــلــه تــمــام و هر دو طــرف از بــنــگــاه مــعــامــلــات خــارج شــدنــد. وقــتــی نــوبــت بــه پــرداخــت حــق ڪــمــیــســیــون رســیــد […]