پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
افروز عقیلی، اقتصاد سلامت، هزینه بهداشتی، اقتصاد بهداشتی، نابرابری درآمدی | اقتصاددان
تطور نابرابری درآمد، زمینه ساز تبعیض در اقتصاد سلامت ۰۲ مهر ۱۴۰۰
افروز عقیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی

تطور نابرابری درآمد، زمینه ساز تبعیض در اقتصاد سلامت

سلامت به طور پیچیده ای با وضع اقتصادی هر جامعه مرتبط است. افراد سالم قدرت فراگیری بیشتری دارند ، کسب درآمد برای آنان آسانتر است ، به جامعه بیشتر منفعت می رسانند و بهتر می توانند از افراد سالمند واز کودکان مراقبت نموده و نیز سالمتر زندگی می کنند. افرادی که از درآمد بالاتری برخوردارند ، طبیعتا دسترسی بیشتری به اطلاعات بهداشتی ، مراقبتهای بهداشتی – درمانی ، غذاهای مغذی و آب آشامیدنی سالم داشته و در محیط های سالم تر زندگی می کنند. ار آنجایی که در تمام کشورهای جهان درجاتی از نابرابری وجود دارد ، اختلاف بسیاری بین درآمد ثروتمندان و فقیران در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یافت می شود. امروزه مشاهده شده که با افزایش نابرابری در کشورهای جهان سوم ، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و خانوارها درصد کمتری از بودجه خود را به سلامتی اختصاص می دهند. یر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت ، سلامت را نباید صرفا به معنای نبود نشانه های فیزیکی بیماری دانست ، بلکه این مفهوم شامل طیف گسترده ای از رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی در نظر گرفته می شود . عواملی چون: عوامل و شرایط محیطی احتماعی و اقتصادی جامعه خدمات بهداشتی – درمانی ، کیفیت و نحوه ارایه آنها شیوه های زندگی و رفتارهای بهداشتی افراد جامعه با توجه به این امر که سلامت جلوه ای از عدالت و توسعه در تمامی ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ، سیاسی و انسانی به شمار می رود ، نقش دولتها در تامین و ارتقای سلامت به وضوح مشهود می باشد