خیز اقتصادی هشت درصدی دراستان مازندران استاندار مازندران

تاریخ انتشار : شنبه 28 مرداد 1402 - 18:08

خیز اقتصادی هشت درصدی دراستان مازندران

استاندار مازندران
،سید محمود حسینی پور تصریح کرد : رکود ۱۰ ساله اقتصادی در مازندران با رشد بیش از چهار درصدی در سال گذشته شکسته شد و این استان در سال جاری برای رشد اقتصادی هشت درصدی خیز برداشته است.

خیز
اقتصادی هشت درصدی
دراستان مازندران
استاندار مازندران
،سید محمود حسینی پور تصریح کرد : رکود ۱۰ ساله اقتصادی در مازندران با رشد بیش از چهار درصدی در سال گذشته شکسته شد و این استان در سال جاری برای رشد اقتصادی هشت درصدی خیز برداشته است.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....