۲گام تعیین کننده نمایندگی و پس از آن
۲گام تعیین کننده نمایندگی و پس از آن

بطور کلی مسیر موفقیت ومطلوبیت سیستم نمایندگی در هرسطح وهر حوزه ای اعم از نمایندگی مثلا در انجمن اولیا و مربیان یک مدرسه گرفته تا نمایندگی در مجلس وشورای شهر و.. ، باید با برداشتن دو گام مهم در 2مرحله طی شود:

محمدرضا طالبی نژاد دکترای جامعه شناسی

بطور کلی مسیر موفقیت ومطلوبیت سیستم نمایندگی در هرسطح وهر حوزه ای اعم از نمایندگی مثلا در انجمن اولیا و مربیان یک مدرسه گرفته تا نمایندگی در مجلس وشورای شهر و.. ، باید با برداشتن دو گام مهم در ۲مرحله طی شود:

گام اول ومرحله اول: انتخاب نماینده یا نمایندگان

گام ومرحله دوم:پس از انتخاب وچگونگی ارتباط و رفتار انتخاب شونده و انتخاب کننده ها

اقتصاددان: تحقق بخشی ازموفقیت سیستم نمایندگی در شورای شهر، ابتدا و در قدم اول آن مستلزم دقت، شفافیت، واقع بینی، بررسی ومطالعه عالمانه سوابق، رویکردها وعملکردها، تخصص وتجارب کاندیداها برای عضویت در شوراست.

در سایه دقت، هوشمندی به خرج دادن، واقع بینی و دخالت ندادن احساسات وعواطف در مسیر انتخاب اعضای شوراها و تکیه بر عقلانیت و منطق وشناخت درست علمی وعملی انتخاب کنند گان است که می توان امیدوار بود به پایه ریزی خوب ومطلوب شورایی کارآمد.

نمی توان بی تفاوت یا کم تفاوت، باری به هرجهت،با تکیه صرف بر احساسات وعواطف وهیجانات وجوزدگی جمعی، ، بدون مطالعه وشناخت وتحت تاثیر شعارها و وعده های‌ اغوا کننده و نشان دادن رفتار سلبی بجای رفتار اثباتی توسط انتخاب کنندگان در گام اول، انتظار داشت که گام دوم درست اتفاق بیفتد ونماینده یا نمایندگانی عالم، دلسوز، متعامل با مردم، پاسخگو و کارآمد داشت.

در گام دوم، موفقیت نظام نمایندگی علاوه بر مهیا بودن شرایط قانونی، اجرایی و اداری، ساختاری لازم، مستلزم حفظ ارتباط متقابل بین موکلین و نمایندگان، مطالبه گری مستمر موکلین، نظارت بر عملکرد و رفتار اعضای شورای شهر ، در خواست مستمر بیلان کار وحفظ روحیه مشارکت وهمکاری در تمام زمان ۴ساله است.

بسیاری از ایرادها در این خصوص برمی‌گردد به تلقی ناصحیح عمومی در جامعه ما که فکر می کنیم تنها وظیفه ما فقط رای دادن وانتخاب کردن است وتنها زمانی که باید حضور، مشارکت ونظارت داشته باشیم، زمان رای دادن وانتخاب کردن است!!!،در حالیکه حضور وانتخاب درست، شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست ومراقبت، حضور ونظارت وپرسشگری ومطالبه گری پس از انتخاب هم بسیار ضروری ومفید خواهد بود.

اهم راهکارهایی را که می توان برای بهتر برداشتن دوگام اصلی در مسیر انتخاب درست وخوب اعضای شورای شهر ومطلوب در جامعه ما پیشنهاد داد کدامند؟

به میدان آمدن واقعی وفراگیر گروه های مرجع ونخبگان علمی، دانشگاهی، سیاسی، هنری، ورزشی، فرهنگی اجتماعی ومذهبی برای آگاه سازی همگانی، تبادل اطلاعات بیشتر، توجیه وتوانمند سازی کنشگران اجتماعی وحساس کردن وفعال کردن آنها واستفاده از ظرفیت فراوان نخبگان حوزه های مختلف در این مسیر

برقراری ووسعت دادن زبان مشترک بین گروه‌های مرجع ونخبگان جامعه با توده مردم بعنوان مهمترین و مبرم ترین راهکار در شرایطی که نبود یاکمبود این گفتمان ورابطه مشترک و مستمر، خسارات زیادی را درنحوه وکیفیت انتخاب نمایندگان در سطوح مختلف و کارکرد ونتایج آن ایجاد کرده است.
بخش هایی از جامعه ایران در بزنگاه آنتخاب نمایندگی، به دلایل مختلف که جای طرح همه آن ها در اینجانیست واز جمله‌ بدلیل عدم شناخت و دقت کافی، غلبه هیجانات و احساسات و قرار گرفتن در فضاهای دوقطبی سازی های نامتعارف وکاذب، آنچنانکه باید وشاید درست ومنطقی تصمیم نمیگیرند، وظیفه نخبگان آست که این شکاف را پر کنند.

استفاده مطلوب ومناسب وبه موقع از ظرفیت های فراوان فضای مجازی در تولید محتوای مناسب آموزشی وتوجیهی اقناعی وانتشار وترویج آن و بویژه رساندن آن بدست توده های جامعه که هم به لحاظ تعداد بیشتر واثر گذارترین وهم به لحاظ دانش واطلاعات وقدرت تجربه و تحلیل ممکن است در سطح پایین تری قرار داشته باشند.

سوق دادن رسانه ها، گروههای مرجع، نخبگان، احزاب، سندیکاها، تشکل ها به سمت روشنگری، مطالبه گری شفاف از شوراها و اعضای آن در موسم انتخاب بخصوص مطالبه راستگویی، شفافیت واز همه مهمتر مطالبه دادن وعده های واقع بینانه، شدنی وباور پذیر وسنجش پذیر به مردم و انتخاب کنندگان. نه فقط در موقع انتخاب بلکه پیگیری بعد از آن ومیزان تحقق این وعده ها در عمل توسط نمایندگان.