گزارشی از پویش همگانی همراهی با زمین در پسا کرونا
گزارشی از پویش همگانی همراهی با زمین در پسا کرونا

به گزارش اقتصاددان پویش همگانی همراهی بازمین در پساکرونا که از اسفندماه شروع و در فروردین ماه اعلام و در فضای مجازی فعال و با فرهیختگان یک نشست حضوری در اردیبهشت ماه 99 هم برگزار نموده بودند به اهدافش بسیار نزدیک گردیده است.

به گزارش اقتصاددان پویش همگانی همراهی بازمین در پساکرونا که از اسفندماه شروع و در فروردین ماه اعلام و در فضای مجازی فعال و با فرهیختگان یک نشست حضوری در اردیبهشت ماه ۹۹ هم برگزار نموده بودند به اهدافش بسیار نزدیک گردیده است.
خدا راشاکریم که فرهیختگان رشته های علوم مختلف با درک شرایطی که کرونا ویروس کووید۱۹ بر جوامع مختلف بشری تحمیل کرده بسرعت به میدان آمدند واثرات آنرا بر جوامع مختلف انسانی مورد بررسی و تحلیل وپژوهش وتحقیق قرار دادند.
اما درمورد محیط زیست و تعامل سازنده عوامل زنده با یکدیکر از یکطرف و باعوامل غیر زنده ازطرف دیگر در اکوسیستم زنده کره زمین توسط فرهیختگان رشته های مرتبط، شاهد ارائه گزارشات وپیگیریهای جدی و ملموسی نبوده ایم که امیدواریم فرهیختگان واندیشه ورزان حوزه محیط زیست خصوصا کارشناسان سازمان محیط زیست کشور واساتید دانشگاهها درموارد مربوط به اثر این ویروس نیز نشستهای اثربخشی همپای فرهیختگان سایر رشته هابسرعت تشکیل واین خلاء اساسی راپرکنند.
یقینا فعالیت اندیشه ورزان فرهیخته در واکاوی موارد مختلفِ اثرگذاری این ویروس، افقهای تازه تری از تغییرات مورد نیاز و متناسب باشرایط موجود وپیش رو را باز می کند که نوید بسیار خوش آیندی است.
اینک باید همگان از سیاستمدارانِ سیاست ساز و برنامه نویس گرفته تا مردمی که باید با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت نکات بهداشتی، دراجرایی کردن و به روزآوری نتایج این روشهای پژوهشی وتحقیقاتی، فرهیختگان را باتمام توان یاری نمایند. هماهنگی در مدیریت شیوه های درست، هزینه های کاری رابشدت کاهش و هم افزایی و اثربخشی آنها را بشدت بالا می برد.
برای فرهیختگان واندیشه ورزان گرانقدر وبسیار ارزشمند ومردمی که مسئولانه وفعالانه در پی کاهش آلام بشری وارتقاء سطح رفاه ودانش بشری هستند آرزوی سلامتی وموفقیت روز افزون می نماییم.
سیدعلی فخرایی