گروه بریکس در نظام اقتصادی آینده به عنوان یک وزنه بزرگ فعال شود 
گروه بریکس در نظام اقتصادی آینده به عنوان یک وزنه بزرگ فعال شود 

چین دائما در حال توسعه اقتصادی کشورش و ایجاد نوآوری های مختلفی است. نسل g5 ارتباطات الکترونیک و بهره گیری از وارد شدن به فضای متاورس از مهمترین دستاوردهایی است که می تواند در کل جهان اثرگذار باشد. این زیر ساخت تحولی در فضای تولید، خدمات، توزیع و مصرف ایجاد خواهد کرد.

دکتر صباح زنگنه- کارشناس بین الملل و خاورمیانه

چین دائما در حال توسعه اقتصادی کشورش و ایجاد نوآوری های مختلفی است. نسل g5 ارتباطات الکترونیک و بهره گیری از وارد شدن به فضای متاورس از مهمترین دستاوردهایی است که می تواند در کل جهان اثرگذار باشد. این زیر ساخت تحولی در فضای تولید، خدمات، توزیع و مصرف ایجاد خواهد کرد.

عضویت چین در گروه بریکس که شامل پنج کشور برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و چین است، همچنان محدودیت هایی دارد و به عنوان گروهی که باید رشد و توسعه پیدا کند، نیازمند ملحق شدن سایر کشورها از قاره های دیگر همچون اروپا، آمریکای شمالی و غیره است. هیچ کشوری از این قاره ها در این گروه عضویت ندارد. اگر کشوری همانند آلمان از اروپا یا مکزیک از آمریکای شمالی و یا استرالیا وارد گروه بریکس شود این مجموعه در شبکه ارتباطات جهانی گسترش پیدا خواهد کرد.

به تازگی چین برای گسترش عضویت در گروه «بریکس» پیشنهاداتی داده است. اگر این مهم اجرایی شود گروه بریکس از مانور حرکت، تجارت و ارتباطات بالاتر و بیشتری برخوردار خواهد شد که طبیعتا این موضوع پیشرفت اقتصادی هم برای گروه و هم برای آن کشورها را به همراه خواهد داشت.

گروه بریکس مبانی ایجاد یک بازار اقتصادی بزرگ را دارد و دارای این ظرفیت است که در نظام اقتصادی آینده به عنوان یک وزنه بزرگ فعال شود و عمل کند اما این موضوع براساس توافقات بین اعضای آن به وجود می آید.

این گروه باید نظام نامه های متعددی در مسائل نقل و انتقال مالی، کالا، نیروی انسانی، فناوری و ایجاد روش جدید تهاتر مالی در مبادلات بانکی یا دیجیتالی انجام دهد. این نقل و انتقالات باید به تصویب همه اعضای گروه برسد و روش های حمایتی در برابر فشار مجموعه های خارج از گروه تعریف کند.    

گروه بریکس با عضویت چند کشور بزرگ و پر جمعیت تشکیل شده است که به لحاظ جغرافیایی در چند قاره قرار دارند که می توانند به طراحی نظم خاص خودشان بپردازند. البته این نظم ناگزیر است در تماس نظم های اقتصادی موجود نیز باشد. تمامی این کشورها در تولید، خدمات، ارتباطات، تکنولوژی جدید و در داشتن بازارهای تولید و مصرف از امتیازهای بسیاری برخوردارند اما هنوز به لحاظ نظم مبادلات مالی به مرحله ای نرسیدند که بتوانند خارج از مبادلات مالی جهان عمل کنند.
ز