کتاب جدید حسین موسویان منتشر شد
کتاب جدید حسین موسویان منتشر شد

کتاب "دین و سلاحهای هسته ای: مطالعه ایران و پاکستان" منتشر شد.

کتاب “دین و سلاحهای هسته ای: مطالعه ایران و پاکستان” منتشر شد. این کتاب توسط سید حسین موسویان استاد دانشگاه پرینستون آمریکا و شامیر مودونگال استاد دانشگاه کرالا هند تالیف شده و توسط انتشارات ویج بوک دهلی هند بچاپ رسیده است. کتاب مذکور به بررسی دیدگاه دین اسلام درمورد سلاحهای هسته ای پرداخته است. موسویان دراین کتاب بابررسی برنامه هسته ای ایران،  دیدگاه مذهب تشییع را نسبت به سلاح هسته ای و سایرسلاح های کشتار جمعی تشریح کرده و شامیر مودونگال نیز به بررسی برنامه هسته ای پاکستان و دیدگاه مذهب تسنن درمورد سلاحهای هسته ای پرداخته است.

مطالعه موردی ایران و پاکستان از این جهت اهمیت دارد که نظام هردوکشور “جمهوری اسلامی”، هردو کشور مسلمان، اما یکی با اکثریت شیعه و دیگری با اکثریت سنی است. ایران با مذهب شیعه عضو معاهده عدم اشاعه هسته ای (ان پی تی) و معتقد است که سلاحهای هسته ای ازدیدگاه اسلام حرام است درحالیکه پاکستان نه تنها عضویت در معاهده ان پی تی را نپذیرفته بلکه سلاحهای هسته ای ساخته و به حرمت سلاحهای هسته ای از دیدگاه اسلام اعتقاد ندارد.

بررسیهای این کتاب نشان میدهد که در میان مفتی های اهل سنت اجماعی در مورد حرام بودن سلاح هسته ای و سایرسلاحهای کشتارجمعی وجود ندارد درحالیکه اکثریت قاطع مراجع تشییع سلاحهای کشتار جمعی و سلاحهای هسته ای را از دیدگاه اسلام حرام میدانند.

موسویان در این کتاب فتوای مقام معظم رهبری درمورد حرمت سلاح هسته ای و کلیه سلاح های کشتار جمعی را تشریح کرده است. وی با بررسی دیدگاه تعدادی دیگری از مراجع عظام نجف و قم؛ نشان داده که اکثریت مراجع حاضر اهل تشییع همین دیدگاه دینی را دارند.

موسویان همچنین بکارگیری سلاحهای شیمیایی توسط عراق در جنگ علیه ایران را مورد مطالعه قرارداده و مینویسد با وجودیکه صدام ازسلاح شیمیایی استفاده کرد و حدود یکصد هزارایرانی را شهید و مجروح کرد و با وجودیکه ایران توان مقابله به مثل را داشت، اما امام خمینی با استفاده سلاح های شیمیایی علیه مردم عراق مخالفت کرد که این مخالفت صرفا بخاطر دیدگاه مذهبی اهل تشییع بود. شامیر مودونگال نیز دراین کتاب تشریح کرده که برخی از مفتی ها اهل سنت مخالف و برخی موافق سلاحهای هسته ای هستند.