پدیده نادیده انگاری و اغماض در خدمات رسانی به شهروندان…
پدیده نادیده انگاری و اغماض در خدمات رسانی به شهروندان…

پدیده نادیده انگاری و اغماض در خدمات رسانی به شهروندان می تواند فاجعه به بار آورد!

سجاد ریحانی نژاد-حقوق عمومی

هر چه تراکم جمعیت بالاتر رود ضریب خدمت رسانی باید افزایش پیدا کند، می دانیم که بدلیل پیچیدگی ها ،ضریب اغماض نیز ممکن است بیشتر شود.(ضریب اغماض ،ضریبی است که بدلایل مختلف باعث نادیده گرفتن نقاط ضعف و تهدیدها در یک سیستم می شود.بخشی از این دلایل متاثر از درک نامناسب مدیران ،فله محوری و روزمرگی ،بر مبنای دانش حرکت نکردن،اختلافات سیاسی،ایدئولوژیکی ،قومیتی،ملاحظات رانتی،فساد و …می باشد)

هر چه ضریب اغماض یا نادیده انگاری و تجاهل افزایش پیدا کند ،شدت خطای محاسباتی در بررسی وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب بیشتر می شود.

تنها یک نگاه استراتژی محور است که می تواند در حالیکه بصورت کلان موضوع را دنبال می کند همزمان جزئیات را هم ببیند و این تنها راه کاهش ضریب اغماض است.

در فرایندهایی که با جمعیت ارتباط دارد و حقوق تک تک اعضا مطرح می شود نادیده انگاری حقوق بخشی از جامعه یا بخشی از جغرافیا می تواند فاجعه به بار بیاورد و حتی عملکرد مطلوب بخش های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.

بنابراین در حوزه خدمت رسانی شهری همگان بصورت همزمان باید دیده شوند و برنامه ریزی شود.