ناکار آمدی آموزش پرورش عمومی و اهداف برنامه توسعه
ناکار آمدی آموزش پرورش عمومی و اهداف برنامه توسعه

سیستم آموژش وپرورش کشور با بودجه بسیاراند ک در مقایسه با کشورهای همردیف وحتی پیشرفته افزون بر آن آثار تحریم کشورهای غربی وبیماری کرونا و...

سیستم آموژش وپرورش کشور با بودجه بسیاراند ک در مقایسه با کشورهای همردیف وحتی پیشرفته افزون بر آن آثار تحریم کشورهای غربی وبیماری کرونا و جهتگیری آشکار اقتصاد سیاسی از سالها قبل باهدف کالایی کردن آموزش آنرابه نیاز لوکس برای فرزندان ثروتمندان تبدیل کرده هرگونه تعهدومسئولیت اکیدبرپایه قوانین بالا دستی از جمله قانون اساسی و سندچشم انداز توسعه ۱۴۰۴ در خصوص آموزش عمومی کشور بر مبنای سوابق بوروکراسی دولتی از ابتدای شروع سال تحصیلی با مصوب کردن بخشنامه های ضعیف وفاقد ضمانت اجرایی درمکان اجرا بنام مدرسه موجب افزایش سرسام آور هزینه آموزش به اصطلاح قانونی رایگان!

اقتصاددان: فرزندان جامعه را فراهم آورده وخیلی راحت ازخود سلب مسئولیت کرده و زحمتکشان جامعه بادرآمد های ثابت را در مقابل خیل عظیم گرانی وتورم قیمت ثبت نام ومراحل پپس ازکرده حتی در مدارس دولتی که از تعهدات آموزشی دراصول مندرج قانون اساسی میباشد مقابل دلالان ریز ودرشت حا ضر درعرصه فضای آموزشی بویژه مدارس غیر انتفاعی بلا دفاع گذاشته در عین حال بدلیل عدم حمایتهای رفاهی وکمک هزینه تحصیل بصورت سوبسید تعاونی توزیع میشد حذف گردید.

در مقابل با انواع سختگیری ها ی جانبی غیر متعارف خانواده ها را متحمل هزینه سنگین حواشی آموزشی کردند وهزینه تحصیل را بشدت افزایش دادند بطوری که در همان ابتدا خانواده ها را در مقابل بحران تصمیم گیری آموزش فرزندان خود بلا دفاع مانده دست غارتگران در فضای آموزشی برای هرگونه اجحاف غیر عارلانه باز گذاشته شد تحصیل به تبع سیاستهای نئولیبرالی کاملا طبقاتی شده وموجب بازماندن فرزندان جامعه از تحصیل گردید بی مسئولیتی وهرج ومرج بدان حد رسیده که حاضر نیستند ازبابت آمار ترک تحصیل در هر مقطع تحصیلی وآثار تخریبگرانه آن در جامعه هیچ تعهدی را نمیذیرند واطلاعی هم نمیدهند