مهندسی در خدمت مدیریت شهری
مهندسی در خدمت مدیریت شهری

مدیریت شهر زمانی صحیح و اصولی است و با استفاده از رویکرد مهندسی ارزش صورت گیرد و تصمیم‌سازی مشارکتی در آن اتفاق افتد، موجبات رشد اقتصادی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهری فراهم می گردد و چنان که این حالت اتفاق نیافتد و شهر با یک مدیریت غیر اصولی اداره شود؛ شکست در مسائل شهری، […]

مدیریت شهر زمانی صحیح و اصولی است و با استفاده از رویکرد مهندسی ارزش صورت گیرد و تصمیم‌سازی مشارکتی در آن اتفاق افتد، موجبات رشد اقتصادی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهری فراهم می گردد و چنان که این حالت اتفاق نیافتد و شهر با یک مدیریت غیر اصولی اداره شود؛ شکست در مسائل شهری، رکود اقتصادی، افزایش نارضایتی های اجتماعی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست را در پی خواهد داشت نظر به روند افزایشی شهرنشینی به ویژه در کلان شهرها، اهمیت اقتصاد شهری نیز بیش تر شده است و مدیریت شهری به یک نظام پایدار درآمدی نیاز دارد که هماهنگ با محیط زیست باشد. در این راستا با استفاده از رویکرد مهندسی ارزش و آگاهی همه اعضای تیم از مسائل پایداری که در راستای توسعه اقتصاد و اجتماعی و محیط زیست می باشد و بهره‌مندی از آن، افراد نیز از توزیع عوارض شهری آگاهی خواهند یافت و اعتماد افراد به مدیریت شهری بیشتر خواهد گردید. مدیریت شهری با نگرش ارزش در عمل موجب احیای پایداری شهرها و حقوق شهروندی می‌شود در واقع تصمیم سازی مشارکتی اولین گام اساسی در راه دستیابی به توسعه پایدار می‌باشد.
به‌کارگیری مهندسی ارزش منافعی بیش از بهبود طرح و حتی صرفه‌جویی‌ها در اجرا را در پی خواهد داشت و نتایج استانداردها را در محیط زندگی مردم ارتقاء دهد و شیوه‌های نوین را جایگزین شیوه‌های سنتی می نماید چابک سازی و هوشمندی را به همراه دارد و تکنیک‌های جدید علمی و عملی را در تبادل به همراه خواهد داشت.

مهدی مقدمی

مدیران متخصص