معرفی دکترکنعانی کاندیدای ریاست جمهوری
معرفی دکترکنعانی کاندیدای ریاست جمهوری

به منظور تعيين كارآمدي هر نظامی ابتدا بايد تصويري از چالشهاي پيش روي آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد. بدين منظور چالشهاي دهه آينده در جمهوري اسلامي ايران در حوزههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، نظامي امنيتي بصورت ذيل مورد اشاره قرار ميگيرد هر يك از اين چالشها در صورت عدم کارائي دولت آينده تبديل به بحران خواهد شد.

اقتصاددان: به منظور تعیین کارآمدی هر نظامی ابتدا باید تصویری از چالشهای پیش روی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدین منظور چالشهای دهه آینده در جمهوری اسلامی ایران در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی امنیتی بصورت ذیل مورد اشاره قرار میگیرد هر یک از این چالشها در صورت عدم کارائی دولت آینده تبدیل به بحران خواهد شد.

چالشهای حوزه سیاست

۱ -تغییر ساختار سیاسی از وحدت رویه به تکثرگرایی حزبی واگرا و دو قطبی شدن

۲ -تغییر مطالبات سیاسی اقشار مختلف از نظام حاکمیت از سیستم همراهی به سیستم واخواهی

۳ -تضعیف گروههای مرجع در تصمیمگیری کلان و در سطح ملّی

۴ -تزلزل ارکان حکومتی در فرایند فقدان هماهنگی قوای مقننه، مجریه و قضائیه

۵ -واپسگرایی مدرنیته از آرمانخواهی به دنیاطلبی

۶ -تقابل اندیشه سیاسی از انقلابیگری اسلامی به اصلاحطلبی واپسگرا

۷ -کاهش اعتماد مردم به حاکمیت در فقدان اقتدار ملّی

۸ -کاهش امید به آینده در جامعه و کاهش مشارکت مدنی مردم

۹ -افزایش نارضایتی عمومی از سیستم قضائی

۱۰ -ظهور فعال گروههای سیاسی در صحنه سیاست داخلی از جمله ملّی مذهبیها، دگراندیشان، سکولارسیسم مذهبی، افراطیون و جمهوریخواهان بیدین

۱۱ -چالش انتقال قدرت از نسلی به نسلی دیگر

۱۲ -ظهور جریانهای سیاسی وابسته به خارج و دخالت دشمنان در قالب احزاب و تشکلها و گروههای فشار

۱۳ -پایان دوره شعار و آغاز قضاوت مردم از کارکرد دولت و نظام اجرایی کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

چالشهای حوزه فرهنگی

۱ -بحران بیهویتی در نسل جوان

۲ -تهاجم امواج ماهوارهای بینالمللی در شبکه داخلی

۳ -گسترش نشر افکار جدایی دین از سیاست

۴ -تهاجم فرهنگی اندیشه غربی و تسلط روشنفکران غیردینی بر مراکز فرهنگی

۵ -نفوذ تفکر مدرنیته و پُست مدرنیزم در لایههای هنری و فرهنگی

۶ -فروپاشی دیوارهای فرهنگی در صحنه بینالمللی فرهنگ

۷ -جهانی شدن فرهنگ و ارتباطات بینالمللی اینترنت

۸ -ظهور فرهنگ تمدنی بجای فرهنگ دینی

۹ -فرار مغزها بر اثر جاذبیت فرهنگی و تکنولوژی غرب

۱۰ -پُررنگ شدن تمایلات قومی و قبیلهای و جداییطلبی فرهنگی

۱۱ -ظهور بحرانهای فکری فرهنگی و شکاف عقیدتی نسلها

۱۲ -عدم پاسخگویی نخبگان مذهبی و فرهنگی به مطالبات دینی و فرهنگی نسل جوان

۱۳ -رشد فرقهگرایی و موقعیت فرهنگی اجتماعی اهل سنت و جریانهای مذهبی التقاطی

۱۴ -کاهش نقش روحانیت در هدایت فرهنگی و اجتماعی

۱۵ -تقابل توسعه فرهنگی با توسعه سیاسی در حوزه فرهنگ

چالشهای حوزه اجتماعی

۱ -ظهور پدیده آنومی و ناهنجاریهای اجتماعی

۲ -تظاهرات برای مطالبات صنفی و اجتماعی

۳ -تظاهرات و مخالفت احزاب و سندیکاها با دولت جهت کسب قدرت در حاکمیت

۴ -تشکیک در انسجام ملّی در روابط اجتماعی

۵ -ناپایداری و افزایش آمار طلاق و بزهکاری

۶ -تظاهر به فساد و اباحهگری در رفتار اجتماعی

۷ -عدم پاسخگویی نظام به مطالبات اجتماعی اقشار مختلف مردم

۸ -حاکمیت روابط قومی، قبیلهای و حزبی بر روابط اجتماعی

۹ -افزایش بیعدالتی و افزایش فاصله طبقاتی

۱۰ -تزلزل در کانون خانواده و فقدان تأمین اجتماعی

۱۱ -گرایش جوانان به پیوستن به روند جهانی شدن در روابط اجتماعی

۱۲ -افزایش ناهنجاریهای ناشی از فقدان مدیریت سکس

۱۳ -کاهش آمار ازدواج

۱۴ -فقدان کارائی نظام آموزش و پرورش نسبت به توسعه نیروی انسانی

۱۵ -افزایش نرخ بیکاری تحصیلکردهها

۱۶ -افزایش تعداد بازنشستگان و نارضایتی آنها از عدم توجه به تأمین اجتماعی

۱۷ -نفوذ جریانهای وابسته خارجی در لایههای اجتماعی و ایجاد جریانهای مخالف

۱۸ -افزایش آمار مصرف مواد مخدر و آمار زندانیان و افزایش مهاجرین غیرقانونی و تغییر در بافت ملّی

چالشهای حوزه اقتصادی

۱ -پایان برنامه پنجم توسعه و عدم کارائی برنامهریزیهای کوتاه مدت

۲ -آسیبپذیری اقتصاد تک محصولی وابسته به اقتصاد جهانی

۳ -جهانی شدن اقتصاد و عدم تجانس ساختار اقتصادی ایران با همراهی با اقتصاد سرمایهداری

۴ -کاهش ذخایر استراتژیک ارزی کشور

۵ -کاهش ارزش صنایع داخلی در رقابت بازار جهانی

۶ -انزوای اقتصادی ایران در چرخه اقتصاد منطقهای و جهانی

۷ -عدم تعادل عرضه و تقاضا در سطح ملّی

۸ -تورم روزافزون در اقتصاد داخلی

۹ -کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی

۱۰ -کاهش سهم ایران در اقتصاد جهانی

۱۱ -افزایش جمعیت و محدودیت منابع ملّی در تأمین نیازهای معیشتی مردم

۱۲ -افزایش آمار نرخ بیکاری و افزایش تصاعدی تقاضای کار

۱۳ -افزایش فقر و فساد سازمانیافته یا مافیای اقتصادی

۱۴ -کاهش درآمدهای ارزی بخاطر وابستگی صنعت نفت به شرکتهای چند ملیتی و افزایش بدهی خارجی

۱۵ -افزایش نرخ استهلاک صنعت پایهای کشور و عدم بازسازی مدرن و مشکلات زیست محیطی

۱۶ -عدم کنترل پدیدههای طبیعی از جمله خشکسالی، سیل، زلزله و ضایعات روزافزون و فقدان مدیریت بحران کارآمد.

چالشهای حوزه امنیتی و نظامی

۱ -کاهش ضریب امنیتی و ناپایداری در حاکمیت

۲ -تنشهای امنیتی در نتیجه برخورد سیاسی حاکمیت

۳ -تأثیرگذاری بحرانهای منطقهای در امنیت داخلی

۴ -تنگتر شدن حلقه محاصره نظامی اسرائیل، آمریکا و ناتو

۵ -تغییر معادلات امنیتی منطقه در جهت تثبیت اسرائیل

۶ -شکلگیری پیمانهای نظامی جدید علیه ایران در منطقه آسیای میانه

۷ -ورود مناقشات حوزه دریای خزر در معادلات نظامی منطقه

۸ -روآوری اپوزیسیون داخلی و خارجی به عملیات مسلحانه

۹ -رشد آشوبهای محلی برای کسب مطالبات قومی و قبیلهای

۱۰ -بنبست خاورمیانه و فراگیر شدن درگیری منطقهای کشورها با اسرائیل

۱۱ -ادامه تحرکات نظامی آمریکا در خلیج فارس و حمله نظامی از خاک افغانستان، ترکیه و آذربایجان به کشور

۱۲ -تحرکات نظامی جدائیطلبی در مناطق شمال غربی

۱۳ -ظهور تسلیحات فرا قارهای و چترهای اتمی پیمانهای نظامی و تأثیرگذاری آن در معادلات نظامی و اقتدار ملّی اصول حاکمیتی

با توجه به ابعاد مختلف چالشهای پیش رو و اصول سیاسی در جوامع مختلف و عوامل مؤثر در تبیین حـرکت سیاسی در رابطه با توسعه سیاسی، عوامل ذیل از مهمترین پارامترهای اصول حاکمیتی در سطح ملّی میباشد:

۱ -وحدت در سرزمین ایران

۲ -وحدت در رهبری ولایت مطلقه فقیه

۳ -وحدت در دین اسلام

۴ -وحدت در حکومت نظام جمهوری اسلامی ایران

۵ -وحدت در منافع ملّی ایران

۶ -وحدت در نیروهای مسلح ارتش و سپاه و سایر نیروهای انتظامی و نظامی

۷ -وحدت در زبان ملّی فارسی

تکثّرگرایی و تمرکززدایی

۱ -تعدد احزاب در چهارچوب قانون اساسی

۲ -تعدد اقلیم و آداب و رسوم محلی و منطقهای

۳ -تعدد در گویش و زبان محلی

۴ -تعدد در گرایشهای مذهبی اسلام

۵ -تعدد در اندیشه و آراء ملّی و مذهبی

۶ -تعدد در مراکز اجرائی محلی و منطقهای

۷ -تعدد در نوع مالکیت و لغو انحصار دولتی

مردم و دولت سبز

۱ -دعوت مردم به اصلاح طلبی امور

۲ -دعوت مردم به آینده بهتر

۳ -دعوت مردم به نهادینه کردن حرکتهای سیاسی مردم

۴ -دعوت مردم به حضور فعال جوانان در صحنه سیاسی و اجتماعی

۵ -دعوت مردم به احیاء اسلام و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی

۶ -دعوت مردم به حل مناقشات محلی و منطقهای

۷ -دعوت مردم به سازندگی و آبادانی

۸ -دعوت مردم به حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی

۹ -دعوت مردم به مقابله با دشمن خارجی و داخلی

۱۰ -دعوت مردم به فقرزدائی و کار و تلاش

۱۱ -دعوت مردم به برقراری نظم و آرامش و تشنجزدائی

۱۲ -دعوت مردم به دوری از گناه و عمل کردن به خیر و نیکی

۱۳ -دعوت مردم به تداوم انقلاب اسلامی

۱۴ -دعوت مردم به بهتر زیستن و حفظ محیط زیست انسانی

۱۵ -دعوت مردم به حفظ کانون خانواده

۱۶ -دعوت مردم به تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش

حسین کنعانی مقدم
دبیر کل حزب سبز
سال ۱۳۹۸

معرفی دکترکنعانی کاندیدای ریاست جمهوری