مشکوک بودن رفتارهای غلیظ؟!
مشکوک بودن رفتارهای غلیظ؟!

کسی که خیلی غلیظ با ادب است باید بدانید که در عمق باطنش دریایی از بی ادبی نهفته است

کسی که خیلی غلیظ با ادب است

باید بدانید که در عمق باطنش دریایی از بی ادبی نهفته است

اقتصاددان: کسی که خیلی غلیظ خودش را سر به زیر و‌ماخوذ به حیا نشان می‌دهد بدانید که خشمی فراوان پشت این شرم پنهان است

یا اگر کسی خیلی بیش از حد غلیظ اظهار معتمد بودن می کند، بدانید که در باطنش خیانت اولین گزینه است

کسی که خیلی غلیظ با غیرت و متعصب است در باطنش آتش فشانی از فساد منتظر انفجار است

کسی که خیلی غلیظ به دینداری و‌ پاک منشی خود را مطرح می کند؛ شک نکنید با این نما، باطنی عاری از هر گونه اعتماد وجود دارد

مواظب رفتارهای غلیظ باشید و از همه ی آنها مهم تر سراغ غلیظ های خودتان نیز بروید تا ببینید کدام رفتار افراطی را از خود نشان می دهید
یک زندگی سالم، زندگی معتدلانه است…