لزوم تغیرات پارادایمی در اندیشه و باور حاکمان
لزوم تغیرات پارادایمی در اندیشه و باور حاکمان

مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی ایدئولوژیک از آنجاییکه بر پایه و اساس ملزومات و قوانین اثبات شده علم اقتصاد بنیان نشده است از کم و کاستی های فراوانی رنج میبرد که آثار آن در زندگی روزمره آحاد جامعه ملموس است . سیاستگذاریهای اقتصادی لازمست بر پایه درک واقعیات و نیازهای اساسی و مبرم […]

مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی ایدئولوژیک از آنجاییکه بر پایه و اساس ملزومات و قوانین اثبات شده علم اقتصاد بنیان نشده است از کم و کاستی های فراوانی رنج میبرد که آثار آن در زندگی روزمره آحاد جامعه ملموس است . سیاستگذاریهای اقتصادی لازمست بر پایه درک واقعیات و نیازهای اساسی و مبرم جامعه صورت گیرد . بدیهیست بدون درک درست از واقعیات و مقتضیات جهان امروز هر نوع سیاستگذاری به بیراهه میرود و‌بر دردو مشقت تامین معیشت و رفاه و آسایش مردم میافزاید . امروزه باعتبار معضلات روز مره اقتصادی کسی نیست که به دردو رنج ناشی از بی تدبیری و بی سیاستی و مفاسد اقتصادی واقف نباشد. شگفت آنکه هر مسئولی نیز بدون احساس مسئولیت و پاسخگوئی از تریبون های دولتی و در نشست های با بخش خصوصی از دردها و مشقات اقتصادی و اجتماعی سخن میراند و از بایدهائی میگوید که در یک جامعه دموکراتیک باید اتفاق افتد اما این بایدها هیچگاه به شدن نمی انجامد . باعتقاد من علت العلل این ناهنجاریهای اقتصادی و به تبع آن اجتماعی فرهنگی بهداشتی زیست محیطی که مصائب زندگی روزمره را بر کثیری از آحاد جامعه تحمیل کرده ناشی از نادانی و بی خردی کسانیست که در حل مشکلات ناتوانند ، فی الواقع درد را میشناسند زیرا خود عامل بروز آنها هستند اما راه و روش درمان را نمیدانند ، دموکراسی را در حد برگزاری انتخابات اما با اعمال محدودیت حق انتخاب مردم و در جهت خواستها و امیال خود تفسیر میکنند و جامعه را به خودی و غیر خودی تقسیم کرده اند در حالیکه دموکراسی بدون اقتصاد پویا و طبقه متوسط آگاه و‌توانمند و مشارکت خرد جمعی امکان پذیر نیست. بی اعتنائی به خرد جمعی و نا آگاهی از ظرفیت عظیم نهفته در خرد جمعی ، قدرت را متمرکز کرده و حاکمان ،تکثر آراء را در اداره امور کشور در راستای منافع و اقتدار خود نادیده میانگارند همواره به شهادت تاریخ تمرکز قدرت ،اسباب بروز مفاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است . ائتلاف بین نیروها و نهادهای مدنی در غیاب وجود احزاب در حکومت های اقتدار گرا و تحت اعمال زور نامشروع شکل نمیگیرد . از این منظر حل مشکلات ایران در تمام سطوح بدون ائتلاف و همرائی دموکراتیک و قضائی که متأثر از تغییر بنیادین ساختارهاست امکان پذیر نیست . حکومت های دینی بنا بر علم و تجربه و وقوعات تاریخی نتایج مطلوبی برای ملتها ببار نیاورده اند . قوانین الهی در دنیای مدرن و‌اقتضائات‌ زمان و نیاز های رو بافزایش جوامع به قوانین زمینی تبدیل میشوند . بدینمفهوم که قانون زمینی و انسانی جایگزین قانون الهی میشود . اما این بمعنای نادیده گرفتن قوانین الهی نیست ، قوانین الهی باید مقوم دموکراسی باشد ، هگل سکولار بود اما اعتقاد داشت که سکولاریزه شدن اجتماع باید در ارتباط مستقیم با مسیحیت قوام گیرد . کسانیکه معتقد به حکومت سکولار و دموکراسی هستند لازمست مقوله دین را به عنوان یک اعتقاد قلبی و عمیق و راستین در راستای تاسیس ساختار اخلاقی فردی و اجتماعی منسجم بپذیرند ، قوانین زمینی که با هدف تامین و بسط عدالت اقتصادی و اجتماعی تدوین و تصویب میشوند قطعا” نافی اعتقادات دینی و قلبی مردم نخواهند بود زیرا اعتقادات دینی بدور از خرافه پرستی که دشمنان ادیان الهی بآن دامن میزنند فی النفسه جز اجرای عدالت و تامین حقوق ذاتی و فطری انسانها و سعادت واعتلاء اخلاق و رفتار وکردار و گفتار نیک و مذموم شمردن ظلم و بیداد و نقض حقوق دیگران را در هدف ندارد . لذا لازمه یک کشور پیشرفته که سعادت و رفاه و آسایش جامعه را تأمین کند سفتن پیرایه ها از دین و‌درک واقعیات دنیای امروز است که قطعا” بزرگان و اعاظم دین نیز بر همین باورند . نمیخواهم از بحث دور شوم اما ذکر این نکات را ضروری دانستم زیرا ساختار سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور بدلیل دوری از وجود اندیشه و درک واقعیات امروز جوامع متمدن نیازمند به تغییر و تحول بنیادین است که سعادت و رفاه، آسایش و تامین امنیت مالی و جانی جامعه و برقراری عدل و انصاف و اخلاق تضمین و نهادینه شود . برقراری عدالت اجتماعی که به تعبیر کارل پوپر همان انصاف است جامع جمیع اهدافی است که دموکراسی در راستای آن شکل میگیرد . ساختار اقتصادی باید بنحوی تغییر یابد که تحقق این هدف والا را میسور سازد ، و الا در حاکمیت ساختار فعلی که دردها عریان و درمان ها ناکارآمدند نمی توان به داروی شفابخش پیکره در حال احتضار اقتصاد ایران دست یافت و رفاه و آسایش و امنیت جانی و مالی را درجامعه نهادینه کرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

 

  • منبع خبر : اقتصاددان