قربان صدقه!!
قربان صدقه!!

گفت: وقتی برخی از مسئولان در نطق های تعارفی و تشریفاتی از بس «قربان صدقۀ مردم می روند!!!»و به اصطلاح «بی روغن سرخ می کنند!!»، من یاد نوشتۀ پسرم در عکس پروفایلش می افتم؟ گفتم: پسرت چه نوشته در پروفایل؟ گفت: نوشته:”تمام دنیا فدای یک تار موی سفیدت!ای پدربزرگ عزیزم”! گفتم:آفرین بر این پسر حقشناس […]

گفت: وقتی برخی از مسئولان در نطق های تعارفی و تشریفاتی از بس «قربان

صدقۀ مردم می روند!!!»و به اصطلاح «بی روغن سرخ می کنند!!»، من یاد

نوشتۀ پسرم در عکس پروفایلش می افتم؟

گفتم: پسرت چه نوشته در پروفایل؟

گفت: نوشته:”تمام دنیا فدای یک تار موی سفیدت!ای پدربزرگ عزیزم”!

گفتم:آفرین بر این پسر حقشناس و باتربیت تو!

گفت: آخر پدرم کچل است!! مو ندارد!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

  • نویسنده : شفیعی مطهر