قانع کننده ترین منطق!!
قانع کننده ترین منطق!!

پخمه گفت: ‏بودجه امسال آموزش و پرورش ژاپن ۱۶۵ میلیارد یورو و بودجه آموزش و پرورش ایران ۵.۲ میلیارد یورو است....

پخمه گفت: ‏بودجه امسال آموزش و پرورش ژاپن ۱۶۵ میلیارد یورو و بودجه آموزش و پرورش ایران ۵.۲ میلیارد یورو است.

هزینه هر دانش‌آموز ایرانی امسال حدود ۲ میلیون تومان است؛ درحالی که هزینه سالانۀ یک زندانی ۱۸ میلیون تومان است، یعنی سهم دانش آموزان ما را “یک نهم” یک زندانی در نظر گرفته‌اند.

گفتم: معلوم است. اداره و هزینۀ نگهداری شبانه روز یک زندانی بیشتر از یک دانش آموز است.

گفت: اگر بودجه سرانۀ یک زندانی و یک دانش آموز را برابر کنند، نظام آموزشی ما هم طراز کشورهایی پیشرفته چون فنلاند می شود،در نتیجه در کشور ما نیز چون کشورهای شبه جزیرۀ اسکاندیناوی آن قدر آمار بزهکاری و فساد و جنایت کم می شود که بخش بزرگی از دستگاه عظیم دادگستری،تعداد قاضیان محترم،افراد نبروی محترم انتظامی و تعداد زندان های کشور کاهش می یابد .

گفتم: این که خیلی عالی است.چرا این کار را نمی کنند؟

گفت: آیا تو می دانی چقدر فرصت شغلی از بین می رود؟ و چقدر نیروی شاغل،بیکار می شوند؟!

گفتم:در عوض راندمان کار افزایش می یابد.

گفت: راندمان کیلویی چند است؟

روزی صبح اول وقت برای انجام یک کار اداری بسیار ساده و معمولی به یکی از ادارت رفتم. کارمند مربوطه پس از پاراف نامه ،مرا به اتاق ۳۴ ارجاع داد. کارمند اتاق ۳۴ پس از پاراف نامه، مرا به اتاق ۱۴ و از آن جا به اتاق ۷۹ ووو..خلاصه تا ۱۶ اتاق برای پاراف مراجعه کردم. نزدیکی های ظهر اتاق آخری مرا به همان اولی ارجاع داد. وقتی به اتاق اولی برگشتم،پرسیدم :

اگر کار نهایی توسُّط شما انجام می شود،چرا از صبح تا حالا مرا سرگردان کرده اید؟

پاسخ داد: شما می فرمایید این همه کارمند را بیکار کنیم و این همه فرصت شغلی را از بین ببریم؟!!

انصافاً در همۀ عمرم پاسخی قانع کننده تر از این نشنیده بودم!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟

#شفیعی_مطهر