فروش ۵ هزار میلیاردی اوراق بدهی دولتی
فروش ۵ هزار میلیاردی اوراق بدهی دولتی

در مرحله هجدهم حراج اوراق بدهی دولتی، 5 هزار و 30 میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شده که بالاترین سطح فروش اوراق در سال 1401 بوده است. بررسی ها نشان می دهد بانک ها و بورسیها به عنوان مشتریان این بازار، سهمی برابر داشته اند.

در مرحله هجدهم حراج اوراق بدهی دولتی، ۵ هزار و ۳۰ میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شده که بالاترین سطح فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ بوده است. بررسی ها نشان می دهد بانک ها و بورسیها به عنوان مشتریان این بازار، سهمی برابر داشته اند.

اقتصاددان: روند حراج اوراق بدهی دولتی در هفته های اخیر مسیری صعودی داشته و به بالاترین سطح خود در سال جاری رسیده است. در این بازار، بانک ها و بورسی ها به خرید اوراق از دولت پرداخته و در ازای این خرید و فروش پولی را به خزانه دولت واریز می کنند. این شیوه درآمدزایی دولت را برخی از تحلیلگران مسیری امن تر برای اقتصاد کشور می دانند.

در همین رابطه در هفته منتهی به ۲۹ شهریور ماه مشتریان ۵ هزار و۳۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند که در سطح بالایی قرار داشته است.

رکوردزنی حراج اوراق بدهی دولتی در ۱۴۰۱

در مرحله هجدهم بازار اولیه در سال ۱۴۰۱ بانکی ها و نهادهای تامین سرمایه مشارکتی برابر داشته اند. در این مقطع بانک ها ۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان و بورسی‌ها نیز در سطح ۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند.

اتفاقی که دلیل مهم آن رشد پذیره نویسی در بورسیها بوده است. نهادهای تامین سرمایه در این هفته به عنوان واسطه گر ظاهر شده و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اوراق قرضه دولتی را پذیره نویسی کردند.

در طرف دیگر بانک ها هم تمام اوراق خریداری شده شان اراد ۱۱۴ بوده که نرخ سود ۲۱٫۵۹ درصدی و تاریخ سررسید کوتاه مدت داشته است.

در مقابل اما سیاست دولت در عرضه اوراق دولتی مرحله نوزدهم به فروش اوراق با نرخ سود بالاتر و تاریخ سررسید بلند مدت تر بوده است.

 فروش 5 هزار میلیاردی اوراق بدهی دولتی

عرضه اوراق نرخ سود بالا از سوی دولت

ترکیب اوراق عرضه شده در بازار اولیه به صورت تاریخ سررسید بلندمدت بوده و نرخ سود آن در مراتب بالایی قرار داشته است.

اراد ۱۱۴ و اراد ۱۱۷ در این هفته به بازار تزریق شده که نرخ سود آن بالا بوده و تاریخ سررسید آن دوساله و سه ساله بوده است.

در نهایت هم در پایان ۱۸ مرحله حراج اوراق، ۴۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق در بازار فروخته شده و از کسری بودجه دولت برطرف شده است.

 فروش 5 هزار میلیاردی اوراق بدهی دولتی