فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی (ورامین)
فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی (ورامین)

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد، در اجرای ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اماکن ورزشی تحت پوشش....

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد، در اجرای ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اماکن ورزشی تحت پوشش خود در شهرستان ورامین را از طریق مزایده به مدت یک تا سه سال با شرایط عنوان شده در اسناد فراخوان به واجدین شرایط واگذار نماید.

اقتصاددان: از کلیه متقاضیان دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند.
۱۵ مکان ورزشی شامل موارد ذیل به مزایده گذاشته می شود:
۱: استخر کوثر
۲: سالن شهدای امرآباد
۳: سالن حصار حسن بیک
۴: استادیوم شهدای ورامین
۵: زمین چمن جوادآباد
۶: سالن باغ خواص
۷: سالن شهید ده دی
۸: زمین چمن تختی
۹: سالن شهیدامیر گل عباسی

قابل ذکر است، کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.
نوع و مبلغ ضمانت نامه، به میزان ۵% قیمت پایه کارشناسی در وجه اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و فقط به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی با عنوان شرکت در مزایدات دولتی (مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی) است.
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در رد یک یا همه پیشنهادات مختار است و پرداخت هزینه کارشناسی رسمی دادگستری پس از فراخوان و مشخص شدن برنده، برعهده برنده مزایده خواهد بود.

  • نویسنده : گالری