عید بندگی “خود “را قربانی کنیم
عید بندگی “خود “را قربانی کنیم

حجی نداریم تا قربانی در سرزمین وحی داشته باشیم .

حجی نداریم تا قربانی در سرزمین وحی داشته باشیم .

اقتصاددان: اما یک قربانی بزرگ در سرزمین وجودمان نهفته است که اگر در ما بماند هزاران قربانی در حج واجب ارزش این یک قربانی را در خانه وجودمان ندارد .
تا اجبارا حج منقطع شده است این یک قربانی را پیشکش درگاه احدیت کنیم که ذات خلقت در همین یک قربانی نهفته است و آن قربانی “خود” است .
این “خود” اژدهایی هفت سر است که اگر یک جا نابودش نکنی و قربانی نکنی به جای هر سر دهها سر جدید تولید می‌کند.

خود پسندی
خود خواهی
خود شیفتگی
خود بزرگ بینی
خود محوری
خود آزاری
خود برتربینی

از سرهای این اژدهای درون است که اگر این اژدها را در وجودمان داشته باشیم ، تعبد و پیشانی پینه بسته و یقه کیپ شده و تسبیح و دستار نیز ابزار این اژدها می شود .
این “خود” را قربانی کنیم تا تقربی خاص به صاحب کون و مکان ، حضرت دوست جل جلاله پیدا کنیم .

عید قربان بر همه دوستانم مبارک باشد .

سیداحمدنبوی
کوچکترین دوست شما