شماره آذر «درآمد» با بررسی «چرخه نابرابری اقتصاد» منتشر شد
شماره آذر «درآمد» با بررسی «چرخه نابرابری اقتصاد» منتشر شد

شماره آذر ماه «درآمد» با بررسی «چرخه نابرابری اقتصاد» منتشر شد. در این شماره با بررسی «قیمت واقعی دلار» و مطالب متنوعی از تبعات قیمت گذاری دستوری ، اثرات دلار رانتی، اثرات ارز نیمایی، اثرات تحریم بر اقتصاد کشور ۸ ماهه گذشته، آثار تورم بر اقتصاد خانواده و گوچک شدن سفره مردم پرداخته است.

شماره آذر ماه «درآمد» با بررسی «چرخه نابرابری اقتصاد» منتشر شد. در این شماره با بررسی «قیمت واقعی دلار» و مطالب متنوعی از تبعات قیمت گذاری دستوری ، اثرات دلار رانتی، اثرات ارز نیمایی، اثرات تحریم بر اقتصاد کشور ۸ ماهه گذشته، آثار تورم بر اقتصاد خانواده و گوچک شدن سفره مردم پرداخته است.

اقتصاددان: شماره آذر ماه «درآمد» با بررسی «چرخه نابرابری اقتصاد» منتشر شد. در این شماره با بررسی «قیمت واقعی دلار» و مطالب متنوعی از تبعات قیمت گذاری دستوری ، اثرات دلار رانتی، اثرات ارز نیمایی، اثرات تحریم بر اقتصاد کشور ۸ ماهه گذشته، آثار تورم بر اقتصاد خانواده و کوچک شدن سفره مردم پرداخته است.

همچنین در این شماره «ماهنامه درآمد» می خوانیم مطالبی؛ درباره نوسانات نرخ ارز و تبعات اقتصادی آن، مهارتورم در مسیر تحقق، تعدیل اقتصادی دردناک ، اثرات یارانه بر ذات اقتصاد، بررسی تورم های سنوات قبل ، اثر تورم بر سفره مردم، قیمت واقعی دلار ، میزان فرار مالیاتی در کشور، نقشه راه رشد غیر تورمی ، مدیران مالی متخصص ترین نیروهای زیر ساختی ، سالم سازی نقدینگی و … منتشر شده است.

ماهنامه تحلیلی« درآمد » به مدیر مسوولی محمدرضا آذین و سردبیری الهه لطیف پور منتشر می شود.

شماره آذر «درآمد» با بررسی «چرخه نابرابری اقتصاد» منتشر شد