سیگنال بازارسرمایه۳
سیگنال بازارسرمایه۳

اقتصاددان:با توجه به رشد۴درصدی شنبه وریزش۴دهم درصد در دیروز شاخص آماده عبور از عدد۱میلیون ودویست استبیشترین صف خرید امروز بانکها وپالایش نفت تهران با نماد شتران است.صف خرید در بانکها همیشه از علامتهای مثبت وروبرشد بازار سرمایه است .هرچند در این عرصه طلا وارز با بازار سهام در کشاکش هستند.مثبت بودن شاخص تا نیمه فعالیت […]

اقتصاددان:با توجه به رشد۴درصدی شنبه
وریزش۴دهم درصد در دیروز شاخص آماده عبور از عدد۱میلیون ودویست است
بیشترین صف خرید امروز بانکها وپالایش نفت تهران با نماد شتران است.
صف خرید در بانکها همیشه از علامتهای مثبت وروبرشد بازار سرمایه است .هرچند در این عرصه طلا وارز با بازار سهام در کشاکش هستند.
مثبت بودن شاخص تا نیمه فعالیت بازار مقاومت روانی صعود و یادعدم ریزش را بالا میبرد در حال حاضر شاخص با رشد بیش از ۱۲ هزار به دنبال اهداف بالاتر است