سهم بالای بورس در تامین کسری بودجه دولت +جدول
سهم بالای بورس در تامین کسری بودجه دولت +جدول

مرحله سوم بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شده و روند فروش ادامه پیدا کرد. نرخ سود بالای اوراق در این بازار باز هم موجب شد تا بورسی ها خرید بیشتری داشته باشند.

مرحله سوم بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شده و روند فروش ادامه پیدا کرد. نرخ سود بالای اوراق در این بازار باز هم موجب شد تا بورسی ها خرید بیشتری داشته باشند.

اقتصاددان: روند فروش اوراق بدهی دولتی در هفته سوم نیز برگزار شده و طی آن ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شد.

در این بازار دولت می تواند در جهت تامین کسری خود اوراق به مشتریان خود فروخته و بدون برداشت از تنخواه بانک مرکزی و چاپ پول مسیری غیر تورمی را برای این هدف خود برگزیند.

در همین رابطه آمارهای ثبت شده در بانک مرکزی از بازار اوراق بدهی دولتی در این تاریخ نشان می دهد بورسی ها سهم بیشتری از اوراق را خریداری کرده اند.

 سهم بالای بورس در تامین کسری بودجه دولت +جدول

فروش ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی

به طور کلی در بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی دو دسته خریدار وجود دارد. بانک ها و بورسی ها .

دولت با جذاب تر کردن خرید اوراق بدهی دولتی می تواند کسری بودجه خود را تامین کرده و در نهایت با این عمل می تواند از رشد تورم در جامعه جلوگیری کند.

در همین راستا در هفته سوم خرداد ماه دولت توانست ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق در بازار اولیه به فروش برساند.

در این میان نهادهای مالی هزار و ۶۰ میلیارد تومان و بورسی ها هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان مشارکت داشته اند.

بررسی ارقام و آمارها نشان می دهد سهم نهادهای تامین سرمایه بیشتر از بانکی ها بوده که دلیل عمده آن نرخ سود بالاتر اوراق بوده است.

در همین رابطه نرخ سود اوراق خریداری شده توسط بورسی ها برابر با ۲۲ درصد بوده که بالاترین نرخ سود اوراق در این بازار به شمار می آید.

در ادامه برای هفته پایانی خرداد ماه ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در این بازار عرضه شده که ارادهای ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ بوده اند.

 سهم بالای بورس در تامین کسری بودجه دولت +جدول