سهم بالای اجاره و نان در افزایش تورم اردیبهشت ۱۴۰۱
سهم بالای اجاره و نان در افزایش تورم اردیبهشت ۱۴۰۱

تورم ماهانه اردیبهشت 1401 به بالاترین سطح یک دهه در مقاطع مشابه خود در سال های اخیر رسید. بررسی سهم تورم کالاها نشان می دهد بیشترین اثر افزایش تورم از ناحیه سه بخش بوده است. نان و غلات، اجاره و حمل و نقل.

تورم ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۱ به بالاترین سطح یک دهه در مقاطع مشابه خود در سال های اخیر رسید. بررسی سهم تورم کالاها نشان می دهد بیشترین اثر افزایش تورم از ناحیه سه بخش بوده است. نان و غلات، اجاره و حمل و نقل.

اقتصاددان: روند تورم ماهانه در اثر رشد قیمت های خوراکی و غیرخوراکی در اردیبهشت ماه به سطح بالایی رسید. بررسی این شاخص نشان می دهد تورم ماهانه اردیبهشت ماه در سال جاری برابر با ۳٫۵ درصد ثبت شده که در بازه هفت ماهه گذشته بیشترین سطح را داشته است.

 سهم بالای اجاره و نان در افزایش تورم اردیبهشت 1401

رکوردزنی تورم ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۱ در ماه های اخیر

مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده در هر مقطع با ماه قبل خود نشان دهنده تورم ماهانه است. در همین خصوص تورم ماهانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برابر با ۳٫۵ درصد ثبت شد.

این درحالی است که در سال های اخیر همواره شاهد افت سرعت تورم در ماه دوم سال بوده ایم. در همین رابطه مقایسه تورم ماهانه اردیبهشت امسال با مقاطع مشابه خود در سال های گذشته نشان می دهد بیشترین رشد ماهانه قیمت ها در این ماه ثبت شده است. به عبارت دیگر هیچ گاه تورم ماهانه در اردیبهشت ماه تا این حد بالا نبوده است.

خاصیت این مقایسه آن است که اثر رشد فصلی قیمت ها از تورم گرفته شده و آنچه رکورد قابل ملاحظه ای را ثبت کرده ریشه غیر فصلی دارد. برای بررسی این موضوع باید تورم اقلام مختلف را مورد ارزیابی قرار داد.

 سهم بالای اجاره و نان در افزایش تورم اردیبهشت 1401

بررسی تورم خوراکی و غیر خوراکی در ۱۴۰۱

تورم ماهانه خوراکی ها در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با ماه قبل در حدود ۱٫۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده و در نهایت به ۳٫۳ درصد رسید. این درحالی است که سرعت رشد تورم در گروه غیرخوراکی ها افزایش بیشتری داشته و برابر با ۳٫۷ درصد ثبت شده است.

بررسی تورم ماهانه قیمت ها در بخش های مهم نشان از رکوردزنی برخی از کالاهای خوراکی داشته است.

رکوردهای تورمی دراقلام مهم در اردیبهشت ۱۴۰۱

تورم ماهانه در اقلام مهم خوراکی و غیرخوراکی در دومین ماه امسال نشان می دهد تورم روغن ها و چربی ها در این ماه برابر با ۱۳٫۸ درصد بوده که بالاترین سطح را داشته است. تورم قند و شکر نیز در این ماه با سطح ۷٫۳ درصد دومین رکورد را در این ماه داشته که البته در ادامه روند افزایش قیمت خود درماه های گذشته بوده است. نان و غلات و حمل و نقل نیز به ترتیب با ۷٫۲ درصد و ۶٫۷ درصد رده های بعدی تورم ماهانه در این ماه را ثبت کرده اند.

این افزایش قیمت در روغن و نان می تواند نتیجه رشد قیمت ها در آرد در نتیجه حذف ارز ترجیحی بوده و رشد غیرخوراکی ها نیز می تواند متاثر از رشد نرخ دلار بوده باشد.

بررسی اجزای مهم این گروه‌ها و سهم آن ها در تورم نشان می‌دهد اجاره، نان و غلات و حمل و نقل بیشترین سهم را در افزایش تورم داشته اند.

 سهم بالای اجاره و نان در افزایش تورم اردیبهشت 1401

سهم تورم اقلام مهم در اردیبهشت ۱۴۰۱

سهم تورم اقلام مختلف با احتساب ضریب اهمیت هر کالا محاسبه می شود. بررسی سهم اقلام مهم نشان می دهد سهم اجاره در تورم ۳٫۵ درصدی این ماه برابر با ۰٫۷۷ درصد بوده که بیشترین سهم را ثبت کرده است.

دومین رکورد در سهم اجاره این ماه نیز به نان و غلات تعلق داشته که برابر با ۰٫۶۳ درصد محاسبه شده است.

در سومین رتبه تورمی نیز سهم حمل و نقل وجود داشته که برابر با ۰٫۴۸ درصد برآورده شده است. جدا از نقش همیشگی اجاره در ماه های اخیر در افزایش تورم ماهانه رشد اخیر قیمت نان و غلات تورم را در این ماه تا سطح بالایی افزایش داده است.

رشد تورم حمل و نقل و افزایش سهم این گروه در تورم نیز می تواند به افزایش کرایه ها در این ماه مرتبط باشد.

 سهم بالای اجاره و نان در افزایش تورم اردیبهشت 1401