سرمایه های مملکت ایرانیان خارج از کشور هستند 
سرمایه های مملکت ایرانیان خارج از کشور هستند 

  طبق آمار برخی از مسئولین کشور  حدود ۶ تا ۷ میلیون ایرانی اززادگاھشان بہ عللی دورشدہ اند نتیجہ می گیریم با این وجود در ۴۰ سال گذشته کم کاری شدیدی احساس میشود چندمشکل ذیل عنوان می شد کہ قطعا سھل انگاری شدہ یابی توجھی موج می زند گفتنیست کہ مقررات قانونی”برای جذب و همکاری […]

 

طبق آمار برخی از مسئولین کشور  حدود ۶ تا ۷ میلیون ایرانی اززادگاھشان بہ عللی دورشدہ اند نتیجہ می گیریم با این وجود در ۴۰ سال گذشته کم کاری شدیدی احساس میشود چندمشکل ذیل عنوان می شد کہ قطعا سھل انگاری شدہ یابی توجھی موج می زند گفتنیست کہ مقررات قانونی”برای جذب و همکاری ایرانیان مقیم خارج کشور دردستورکار قراربگیرد.
رفع ناهماهنگی هابین دستگاه های کشور درمورد مسائل مربوط به ایرانیان مقیم خارج دردولت ھای گذشتہ عیان بودہ و دردولت انقلابی و اسلامی  دریک سال گذشتہ و تاکنون مشھود می باشد . لذا نیازمند یک “هماهنگی ملی” دراجرای سیاستها و برنامه‌های مصوبات مجلس قانون گذار و دولت هستیم. برای این امر باید یک شورای منسجم وکارآمد صاحب اختیار ازسوی این دولت و ھمچنین شورای قوی متشکل از  ایرانیان کشورھای مختلف تشکیل و درادامہ معرفی چندنمایندہ یا سخنگو کہ بتواند خواستہ ھای دوطرف را بہ کرسی بنشاند و مصوبات جلسات رااجرایی کند سپس اعتماد سازی ورفع   “سوء ظن”ھا و  موانع “تهدید” ھای پیش رو راانجام دھد۔بی اغراق باید اشارہ داشت.
عموم ایرانی‌های خارج از کشور به  عزت و موفقیت و سربلندی ایران پایبند هستند و عاشق وطن‌شان هستند.و بہ منافع ملی می اندیشند نادیدہ گرفتن این خصلت ھای خوب و زیبندہ قطعا باعث ازدست دادن سرمایہ ھای بہ ھدررفتہ ملی دربرخواھدداشت   لذا شایسته است که حاکمیت آنها را “باور” داشته باشد اعتماد عرفی و اجتماعی رابازگرداند تا خدای ناکردہ این ظرفیت درصف دشمنان گرفتارنشوند و بافراق بال پروازی شکوھمندانہ بہ سرزمین مادری داشتہ باشند  نیازمند اعتمادسازی و  تسهیلات وسیع تری هستیم.

دستگا ههای مختلف از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و غیره…..بایدامورات  رفت و آمد صدها هزار جوان ایرانی به کشوربشوند وامهای بدون بهره برای افتتاح مراکز دانشگاهی علمی پژوهشی پیشرفته ومجهز را برای این عزیزان فراهم سازند برای اسکان خانوادها در شهرهای خوش اب وهوا وتوریستی زمین هایی بامبالغ پایینترازعرف قراردهند کارتهای مخصوص  و ویژه برای حفظ شانیت اجتماعی وارگانهای دولتی قراردهند درپایان این عزیزان را فرزندان این اب وخاک بدانند وبرای این سرمایه ها ارزشگزاری به نحوه احسنت انجام بدهد.
-در سیاستهای حاکمیتی، “باور و اراده” جدی برای استفاده از این ظرفیت عظیم وجود داشته باشدو اگراین دولت عزمش را جدی کند و نرمش قهرمانانه برای جلوگیری از فرارایرانیان انجام دھد و ازخروج جدی جلوگیری نماید قطعا پیروزمیدان این مسابقه مهم ملی خواهدبود و  مدال  پرافتخاررا برسینه خودخواهدانداخت۔  آنها را بخشی از مشکل نبیند بلکه بخشی از “راه حل” در حل مشکلات و پیشرفت کشور تلقی و  توان وظرفیت و عشق آنها به وطن را یک “فرصت” بداند وقطعا نخبگان و نیروی انسانی را بعنوان سرمایه عظیم دانسته و در حل مشکلات و پیشرفت کشور توان وظرفیت آنها را باورداشته باشد ظرفیتهای علمی، اقتصادی، تخصصی، سیاسی و فرهنگی آنها کم نظیر است.

بایددررفع دهه گذشته دیدگاه تاثیرگذار در تصمیم‌گیریها یا تصمیم سازیهای کشور نسبت به ایرانیان خارج ازکشور  از “سوء ظن” تا “تهدید”  چنین دیدگاهاهایی باعث بدبینی ایرانی‌های مقیم خارج از کشور نسبت به حاکمیت، داشته باشند و یا اپوزیسیون  همسوشوند. تا زمانیکه این دیدگاه منفی متقابل وجود داشته باشد، هیچ اقدام موثری ممکن نخواهد بود.
آنهارابخشی ازمعظل ومشکل نبیند وازدیدبازنگاه روشن به افق زیبا ببیند و درحل دوستی ها و وحدت کلمه برای انگیزه و حس وطن دوستی ووطن پرستی بیاندیشد تاچندسال گذشته تلاشها باعزم جدی ازسوی مسئولین همراه وهمگام نبوده اگراین دولت بتواند نرمش قهرمانانه برای افرادعاشق وطن پرست ودلسوز تمهیدات و بسته های امنیتی و بسته های تشویقی ارائه نماید کاری کرده کارستان باشجاعتی وصف نشدنی.

نیازمند اعتمادسازی و  تسهیلات وسیع تری هستیم

دستگا ههای مختلف از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و غیره ….. بایدامورات  رفت و آمد صدها هزار جوان ایرانی به کشوربشوند وامهای بدون بهره برای افتتاح مراکز دانشگاهی علمی پژوهشی پیشرفته ومجهز را برای این عزیزان فراهم سازند برای اسکان خانوادها در شهرهای خوش اب وهوا وتوریستی زمنهایی بامبالغ پایینترازعرف قراردهند کارتهای مخصوص  و ویژه برای حفظ شانیت اجتماعی وارگانهای دولتی قراردهند درپایان این عزیزان را فرزندان این اب وخاک بدانند وبرای این سرمایه ها ارزشگزاری به نحوه احسنت انجام بدهد درپایان متذکر می شوم بازگرداندن اعتماد بہ انحای مختلف بادیدارھای چھرہ بہ چھرہ مسئولین دولتی و نمایندگان ایرانیان خارج از کشور انجام شود شاید فردادیرباشد امروز و لحظہ ھارادریابید تا سرمایہ ھا بازگرداندہ شود۔

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان