روی ناخوش بازار کار به لیسانسه‌ ها
روی ناخوش بازار کار به لیسانسه‌ ها

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در بهار امسال برابر با ۸.۸ درصد بوده‌است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در بهار امسال برابر با ۸.۸ درصد بوده‌است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد.

اقتصاددان: نرخ بیکاری مردان در حالی برابر با ۷.۵ درصد گزارش شده که این نرخ برای زنان برابر با ۱۵.۶ درصد بوده‌است. نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی به ترتیب برابر با برابر با ۹.۶ و ۶.۴ درصد بوده‌است.

11111

نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸تا۳۵ ساله در بهار ۱۴۰۰ برابر با ۱۵.۶ بوده‌است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش ۱.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

22222222

گروه سنی ۱۵تا۲۴ ساله نیز در اولین سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری ۲۲.۱ را ثبت کرد که نسبت به بهار ۱۳۹۹ کاهش ۲.۴ درصدی داشته‌است.

3333333333

نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی در سال گذشته برابر با ۱۴.۲ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش ۲.۷ درصدی را تجربه کرده‌است. افراد دارای تحصیلات کارشناسی با ۱۶ درصدی بیش‌ترین و افراد دارای مدرک دکتری و بالاتر با ۴.۳ درصد کم‌ترین نرخ بیکاری را در میان جمعیت دارای تحصیلات عالی داشته‌اند.

444444

نرخ مشارکت در بهار امسال برابر با ۴۱.۴ درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته‌است. نرخ مشارکت برای مردان و زنان به ترتیب برابر با ۶۹.۱ و ۱۳.۷ درصد بوده‌است.

55555555

بخش خدمات با سهم ۴۸.۸ درصد، بیش‌ترین سهم از شاغلین کشور را در بهار امسال داشته‌است. بخش صنعت با ۳۳.۲ درصد و کشاورزی با ۱۷.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. همچنین در بهار امسال ۱۵.۳ درصد از شاغلین در بخش عمومی و ۸۴.۷ درصد در بخش خصوصی مشغوب به کار بودند.

66666

 نسبت اشتغال در بهار امسال برابر با ۳۷.۷ درصد بوده‌است؛ به بیان دیگر ۳۷.۷ درصد افراد در سن کار (۱۵ سال و بیش‌تر) مشغول به کار هستند.این نسبت برای مردان برابر با ۶۳.۹ درصد و برای زنان برابر با ۱۱.۵ درصد بوده‌است. همچنین ۹.۸ درصد از شاغلین کشور به صورت ناقص (کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته) بوده‌است.

7777777777

همچنین سال گذشته،۲۳هزار و ۲۶۳نفر یعنی ۲.۹ درصد از شاغلین کشور بیش از یک شغل داشتند.

888888