راهبردهای آرمان برای  برون رفت از‌چالش های بورس
راهبردهای آرمان برای  برون رفت از‌چالش های بورس

من بعنوان رییس اداره مطالعات وبررسی های اقتصادی بورس تهران در دوره سازندگی ناچار به اعتراف به این واقعیت است که بورس تهران در نامناسب ترین شرایط تاریخ خود است.

دکتر بهمن آرمان گفت: من بعنوان رییس اداره مطالعات وبررسی های اقتصادی بورس تهران در دوره سازندگی ناچار به اعتراف به این واقعیت است که بورس تهران در نامناسب ترین شرایط تاریخ خود است.

اقتصاددان: بامدیریت جدید بورس پیش از عید نوروز به اتفاق یکی از مدیران پیشین بورس برای یافتن راههای خروج از بحران فعلی داشتم متاسفانه ایشان حتا مسایل ابتدایی بازار سرمایه را نیز نمیداند.

بی ایشان گفتیم در مدیریت پیشین بورس پیشنهاد کاهش مالیات بر شرکتهای بورسی از ۲۲/۵ درصد فعلی به ۱۸/۵ درصد ومعافیت مالیاتی سود اختصاص داده شده به سرمایه گزاری مجدد( افزایش سرمایه) را پیگیری کند وتشکیل شرکتهای سهامی عام پروژه محور را عملیاتی کند ولی گویی با دیوار گفتگو میکردیم.